Isikliku abistaja teenus Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele;

Teenuse eesmärk: isikliku abistaja teenuse osutamine sügava ja raske nägemispuudega inimesele peab tagama nägemispuudega kliendi elukvaliteedi tõusu ja looma avaramad võimalused ühiskonnas toimetulekuks, võimaldades kliendil realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huvialaringide töös ja muus sellises, eesmärgiks on anda võimalus  puudega inimesel areneda iseseisvaks, vabastada tema perekonnaliikmed pidevast vajadusest teda teenindada. 

Teenuse osutamine: teenust osutab isiklik abistaja, kes on palgaline töötaja. Klienti abistatakse vastavalt lepingu mahule,  igapäevastes tegevustes väljaspool kodu, millega klient oma puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isikliku abistaja ülesandeks ei ole koduteenuste osutamine. Isiklik abistaja ei saa ise olla abivajav puudega inimene, ega kliendi pereliige. Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima abistaja tööd.
Põhja-Eesti Pimedate Ühingu poolt pakutavat isikliku abistaja teenust finantseerib Tallinna linn Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu.

Vastavalt kokkuleppele Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga on kehtestatud teenusesaajale omaosalustasu.

Teenusele suunamine on reguleeritud Tallinna Linnavalitsuse 18.04.2007 määruses number 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend“, mille paragrahv 4 lõige 1 punktist 4 tulenevalt suunatakse  isikuid linnaosas korraldatavatele ja ülelinnalistele sotsiaalteenustele.
Teenus peab vastama Tallinna Linnavalitsuse poolt 17.11.2014 vastu võetud korraldusele 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ punkt 2.5. Isikliku abistaja teenus.  
Link määrusele lehe allservas.
 

Teenus on mõeldud Tallinna rahvastiku registris olevale sügava või raske nägemispuudega täiskasvanud isikule.

Teenuse saamiseks on vaja:

1. Esitada vabas vormis avaldus elukohajärgsesse linnaosavalitsusse, kes suunab isiku teenusele. 
Linnaosavalitsusse on võimalik pöörduda vastuvõtuaegadel. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja kui isikul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan.  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente, vajadusel tehakse kodukülastus. Vabas vormis esitatud avalduses tuleb põhjendada teenuse vajadust.  Linnaosavalitsus edastab suunamiskirja PPÜ-le. Linnaosavalitsusele võib suunamiskirja saamise lihtvormis avalduse saata ka e-kirja teel.
Suunamine kehtib kuni puude raskusastme kehtivuse ajani või vajaduse ära langemiseni. Peale puude pikendamist tuleb ka teenusele saamist pikendada.
2. Esitada vormil avaldus Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatusele (link lehe lõpus).
Avaldusi võtab vastu teenuse koordinaator Helen Künnap PPÜ vastuvõturuumis (Tondi 8A-113, teisipäeviti 12:00 - 17:00 ja neljapäeviti 10:00 - 15:00). Avalduse võib saata ka digiallkirjastatult e-posti aadressil helen@ppy.ee
Juhatus võib nõuda avalduse esitajalt ka teisi dokumente ja tõendeid teenuse vajaduse tõestamiseks (puudetõend, toimiv tööleping või muud).

Avalduse esitaja peab endale ise leidma isikliku abistaja.
Isiklikuks abistajaks ei saa olla:

1. kliendiga sama eluruumi kasutav pereliige;
2. kliendi hooldaja sotsiaalhoolekande seaduse mõttes;
3. raske või sügava puudega isik, kes ise vajab isikliku abistaja teenust. 
 

Tundide määramisel lähtutakse järgmistest asjaoludest:

puude raskusaste, kõrvalabi vajaduse suurus, abivahendite kasutamine, aktiivsusaste (töötab, õpib, tegevused väljaspool kodu, elukoht ja pereliikmete olemasolu).

Teenuse tundide jagamisel lähtutakse järgmisest:

maksimummäära tunde saavad sügava või raske nägemispuudega nägemisabivahendeid kasutavad isikud, kes õpivad ja/või töötavad väljaspool kodu, sügava või raske nägemispuudega töötavad ja/või on aktiivsed ja kes kasvatavad alaealisi last. Keskmises määras saavad teenuse tunde sügava või raske nägemispuudega ja nägemisabivahendit kasutavad isikud, kes töötavad ja/ või on ühiskondlikult aktiivsed või tegelevad hobidega. Vähema määra tunde saavad sügava või raske nägemispuudega ja nägemisabivahendit kasutavad isikud, kes ei õpi ega tööta, kuid on ühiskondlikult aktiivsed ja/või tegelevad hobidega. 

Juhatus võib jätta avalduse rahuldamata:

  • kui avalduse esitaja ei vasta eelpoolnimetatud kriteeriumitele;
  • teenuse tundide vähesuse tõttu;
  • kui puudub linnaosavalitsuse suunamiskiri;
  • kui avalduse ei ole korrektne;
  • kui kahe kuu jooksul peale tundide määramist ei ole isikliku abistajaga tööettevõtulepingut sõlmitud, siis on juhatusel õigus juhatuse otsus tühistada;
  • kui teenuse saaja ei ole tasunud isikliku abistaja teenuse omaosalust ning esitanud Ühingule aruandeid teenuse tundide kasutamise kohta.

Lisad:

Isikliku abistaja teenuse vorm
Linnavalitsuse korraldus (määrus)