Isikliku abistaja teenus

Raske ja sügava nägemispuudega inimese isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu. Teenus annab puudega inimesel võimaluse areneda iseseisvaks, vabastada tema perekonnaliikmed pideva abistamise kohustusest.

Teenust osutatakse isikule, kellel on tema elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond tuvastanud teenuse vajaduse ja andnud selle kohta kirjaliku kinnituse.

Teenuse osutamine: teenust osutab isiklik abistaja, kes on palgaline töötaja. Klienti abistatakse vastavalt lepingu mahule,  igapäevastes tegevustes väljaspool kodu, millega klient oma puude tõttu iseseisvalt toime ei tule. Isikliku abistaja ülesandeks ei ole koduteenuste osutamine. Isiklik abistaja ei saa ise olla abivajav puudega inimene, ega kliendi pereliige. Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima abistaja tööd.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu poolt pakutavat isikliku abistaja teenust finantseerib Tallinna linn Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kaudu.

Vastavalt kokkuleppele Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga on kehtestatud teenusesaajale omaosalustasu 0,13 eurot iga kasutatud teenusetunni eest.  Tasu tuleb üle kanda teenuse koordineerija kontole (arve nr. EE702200221035690329).

Teenusele suunamine on reguleeritud Tallinna Linnavalitsuse 18.04.2007 määruses number 31 „Sotsiaalhoolekande korraldamise juhend“, mille paragrahv 4 lõige 1 punktist 4 tulenevalt suunatakse  isikuid linnaosas korraldatavatele ja ülelinnalistele sotsiaalteenustele.
Teenus peab vastama Tallinna Linnavalitsuse poolt 17.11.2014 vastu võetud korraldusele 1777-k „Sotsiaalteenuste nõuded“ punkt 2.5. Isikliku abistaja teenus.  

Teenus on mõeldud Tallinna rahvastiku registris olevale sügava või raske nägemispuudega täiskasvanud isikule.

Teenuse saamiseks on vaja:

1. Esitada vabas vormis avaldus elukohajärgsesse linnaosavalitsusse, kes suunab isiku teenusele. 
Linnaosavalitsusse on võimalik pöörduda vastuvõtuaegadel. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument ja kui isikul on kehtiv rehabilitatsiooniplaan.  Linnaosavalitsuse töötajal on õigus vajadusel küsida muid täiendavaid dokumente, vajadusel tehakse kodukülastus. Vabas vormis esitatud avalduses tuleb põhjendada teenuse vajadust.  Linnaosavalitsus edastab suunamiskirja PPÜ-le. Linnaosavalitsusele võib suunamiskirja saamise lihtvormis digitaalselt allkirjastatud avalduse saata ka e-kirja teel.
Suunamine kehtib kuni puude raskusastme kehtivuse ajani või vajaduse ära langemiseni. Peale puude pikendamist tuleb ka teenusele saamist pikendada.
2. Esitada vormil avaldus Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatusele.
Avaldusi võtab vastu teenuse koordinaator Ulrika Tint PPÜ vastuvõturuumis (Tondi 8A-113, teisipäeviti 12:00 - 17:00 ja neljapäeviti 10:00 - 15:00). Avalduse võib saata ka digiallkirjastatult e-posti aadressil ulrika@ppy.ee
Juhatus võib nõuda avalduse esitajalt ka teisi dokumente ja tõendeid teenuse vajaduse tõestamiseks (puudetõend, toimiv tööleping või muud).

Avalduse esitaja peab endale ise leidma isikliku abistaja.
Isiklikuks abistajaks ei saa olla:

1. kliendiga sama eluruumi kasutav pereliige;
2. kliendi hooldaja sotsiaalhoolekande seaduse mõttes;
3. raske või sügava puudega isik, kes ise vajab isikliku abistaja teenust. 
 

Tundide määramisel lähtutakse järgmistest asjaoludest:

puude raskusaste, kõrvalabi vajaduse suurus, abivahendite kasutamine, aktiivsusaste (töötab, õpib, tegevused väljaspool kodu, elukoht ja pereliikmete olemasolu).

Teenuse tundide määramise kriteeriumid:

Sügav puue = 15 tundi , raske puue = 10 tundi.

Kui isikul on keeruline liikuda üksi = 10 tundi (arvestatakse ainult töötamise/õppimise puhul), sügava puude puhul minimaalselt 5 tundi.

Sügav + all 10-aastane laps = 15 tundi, raske + all 10-aastane laps = 10 tundi.

Sügav/raske + töötab = 5 tundi.

Sügav + õpib = 10 tundi , raske + õpib = 5 tundi.

Ühiskonnale kasulik aktiivsus = 2 tundi.

Hobi eest üldjuhul ei anta, v.a. väga tähelepanuväärne, teistele kasutoov vms.

Teised puuded, haigused = 1 tundi.

Elab üksi sügav = 3 tundi, elab üksi raske = 1 tundi.

Tunde antakse viie tunni täpsusega ja arvestatakse linna poolt määratud

miinimum- ja maksimumtundide piire ning teistest allikatest saadavat samasisulist toetust. Juhtumipõhiselt muudetakse üldjuhul tunde kuni viie tunni ulatuses.

Juhatus võib jätta avalduse rahuldamata:

  • kui avalduse esitaja ei vasta eelpoolnimetatud kriteeriumitele;
  • teenuse tundide vähesuse tõttu;
  • kui puudub linnaosavalitsuse suunamiskiri;
  • kui avalduse ei ole korrektne;
  • kui kahe kuu jooksul peale tundide määramist ei ole isikliku abistajaga tööettevõtulepingut sõlmitud, siis on juhatusel õigus juhatuse otsus tühistada;
  • kui teenuse saaja ei ole tasunud isikliku abistaja teenuse omaosalust ning esitanud Ühingule aruandeid teenuse tundide kasutamise kohta.