Organisatsioon

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) on nägemispuudega inimesi koondav, nende õiguste eest seisev  ja neile erinevaid teenuseid osutav organisatsioon. 
PPÜ töö on pikaajaliste traditsioonidega. 11. detsembril 1921 asutati Tartus Eesti Pimedate Hoolekandeselts “Pimedate abi”. 3. märtsil 1922 registreeriti selle seltsi juurde Tallinna haruselts. Viimase järeltulijaks ongi Põhja-Eesti Pimedate Ühing, mille keskus asub Tallinnas aadressil Tondi 8a.

PPÜ  on hoidnud  90 tegevusaasta jooksul elus nägemispuudega inimeste kodanikualgatusel põhinevat tegevust ning toetanud selle kaudu pimedate ja nõrgaltnägevate inimeste erivajadustele kohandatud teenuste arengut Eestis.
Jaanuar 2013 seisuga kuulub Ühingusse ligi 530 nägemispuudega inimest, kelle igapäevatoimetulek ja ühiskondlik heaolu sõltuvad suuremal või vähemal määral Ühingu tegevusest ja pakutavatest teenustest.
Ühing juhindub oma töös Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal vastu võetud Kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

 Eesti Vabariigi taasiseseisvumise perioodil olid Pimedate süsteemi organisatsioonid N-Liidu-aegsete ressursside baasil  hästi kindlustatud ning jätkusuutlikud, mis võimaldas paljudel organisatsioonidel tegutseda ja püsima jääda käesoleva ajani. Kuna käesoleval ajal ei laiene nägemispuudega inimesi koondavatele ja neile teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele mingeid tegevuseks vajalikke ressursse tekitavaid soodustusi ning neil puudub stabiilne riiklik finantseerimine, siis on projektitöö baasil väga keeruline oma sihtgruppi avalikes huvides kaitsta ja esindada ning tegevusi ja teenuseid pakkuda ning neid ka edasi arendada.

PPÜ on oma 90 tegevusaasta jooksul, olenemata üldistest ühiskondlikest oludest, arendanud edasi nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet toetades seeläbi nende igapäevatoimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja täisväärtusliku liikmena lõimumist ühiskonda . PPÜ katab sotsiaalvaldkonnas tegevusala, kus riigi osalus ja võimalused on hetkel piiratud.

Tondi 8a majast on aastakümnete jooksul saanud Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste oluline keskus, kus liikmed on harjunud osalema Ühingu poolt pakutavatel üritustel ja kasutama neile mõeldud teenuseid. Olenemata sisulise töö projektipõhisusest oleme suutnud luua oma liikmetele toimiva rehabiliteerimissüsteemi ning erivajadusi toetavate teenuste võrgustiku.
Nägemispuudega inimesed vajavad tegevuskeskuseks oma puude spetsiifikast tulenevalt nende erivajadustele kohandatud  keskkonda. PPÜ  juhatus on viimastel aastatel tegelenud peamiselt Tallinnas aadressil Tondi 8a Ühingule kuuluva maja kohandamisega nägemispuudega inimeste tegevuskeskuseks.
Lisaks PPÜ enda tegevusele asuvad Tondi 8a majas ka Eesti Pimemassööride Ühingu koolituskeskus ja Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse ruumid.

Käesolevaks ajaks on aastakümnete tagused ressursid ammendunud  ning  PPÜ Tondi 8a maja vajab, arvestades järjest suuremaid nõudmisi, täiendavaid vahendeid tegevuste säilitamiseks ja jätkamiseks.
 PPÜ Tondi 8a maja on  eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel ehitatud tootmishoone, mida on viimase 10 aasta jooksul jõudumööda oma vahenditest (majast saadav renditulu) ja projektitöö toel kaasajastatud: renoveeritud maja katus, paigaldatud keskküte, vahetatud kogu maja aknad ja uksed ning teostatud väikeses mahus siseruumide remonti.
Käesoleval hetkel töötab PPÜ juhatus välja projekti nägemispuudega inimestele sotsiaalkeskuse loomiseks. Soovides Keskusesse koondada olemasolevatele lisaks mitmesuguseid rehabiliteerimis-, vaba aja veetmise-, kultuuri ning spordi võimalusi.
 Samas on sotsiaalkeskusena jätkamiseks vaja muuta keskuse olmetingimused kaasaja nõuetele vastavaks. Riiklike ja KOV poolt PPÜ-le delegeeritud teenuste osutamiseks on vajalik ruumid viia vastavusse tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetega (paigaldada ventilatsioon, vahetada välja elektrisüsteemid ning vee- ja kanalisatsiooni torustik, paigaldada tuletõrjesignalisatsioon ja nõrgaltnägijatele sobiv valgustus, teha sanitaarremonti jne)  Samuti on vaja maja soojustada  ning korrastada välisfassaad.

Tondi 8a majas asub Põhja-Eesti regioonis ainulaadne pimedatele ja nõrgaltnägijatele teenuseid pakkuv tegevuskeskus. On oluline, et keskuse olmetingimused vastaksid igati nõuetele ning tagaksid igakülgse turvalisuse sealviibivatele nägemispuudega inimestele. Soovime muuta  ka maja välisilmet linnapilti sobivamaks ning nägemispuudega inimeste keskusena konkurentsivõimelisemaks ja arvestatavamaks koostööpartneriks nii Tallinna linnale kui ka mistahes teistele organisatsioonidele Eestis ning väljaspool.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatus sooviks tulevikus koondada PPÜ majja erinevad nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende poolt pakutavad teenused. Soovime, et PPÜ majast saaks üle-eestiline nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskus, mille eeskujuks võiks võtta Soome Nägemispuudeliste Keskliidu Iirise keskuse Helsingis.

 Hea uudise saime 2011 aasta novembris, kui Eesti Televisioon ja heategevusele suunatud saade Jõulutunnel otsustasid koguda 2011 Jõulude ajal raha PPÜ tegevuskeskuse ruumide renoveerimiseks. Kogutava raha abil saame tellida ühingu majale ehitusprojekti ning olenevalt summast, loodetavasti alustada ka ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist.
Kui kõik õnnestub nii nagu praegu plaanis, siis järgnevatel aastatel koondub suurem osa pimedatele ja nõrgaltnägijatele mõeldud teenustest, rehabilitatsioonist ja ümberõppest Tondi 8a majja.