Liikmed

Liikmed

Põhja-Eesti Pimedate Ühingusse kuulub ligikaudu 450 liiget. Üle 300 neist elab Tallinnas ja ülejäänud mujal Eestis. Ühingu liikmeskonda kuulub ka umbes 20 toetajaliiget.

Ligikaudu pooled liikmetest on vanemad kui 65 aastat, alla 35-aastaste osakaal on 6% ringis. PPÜ liikmetest umbkaudu pooltel on emakeeleks eesti keel. 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeks võib olla iga täiskasvanud inimene, kellel on tuvastatud nägemispuue.

Ühingu liikmeks astuda soovijal tuleb PPÜ juhatusele esitada:

  1. Vormil avaldus.
  2. Tõend nägemispuude olemasolu kohta.

Otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta teeb PPÜ juhatus. Soovi korral väljastatakse liikmele ühingu liikmepilet.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmemaksu ja sisseastumistasu kord

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmemaks on 4 eurot (neli eurot) aastas, mis tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes on vähemalt 85 aastat vanad, ja liikmed, kellele on antud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetus, on liikmemaksust vabastatud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmed, kes tasuvad korraga 10 aasta liikmemaksu ette, on edasisest liikmemaksu tasumisest vabastatud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sisseastumismaks on 2 eurot (kaks eurot), mis tasutakse enne liikmeks saamist.

Liikmemaksu on võimalik tasuda vastuvõtuaegadel ühingus sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele nr EE712200221010941925.

Auliikme statuut

  1. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetus antakse inimesele, kes on oma pikaajalise tegevuse või eriti silmapaistva teoga toetanud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu põhikirjaliste eesmärkide elluviimist või toetanud Põhja-Eesti piirkonna nägemispuudega inimeste toimetulekut ja nende elus edasijõudmist.
  2. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetuse määramise otsuse teeb Põhja-Eesti Pimedate Ühingu Üldkoosolek juhatuse poolt tehtud ettepanekute alusel. Igal ühingu liikmel on õigus teha juhatusele ettepanekuid auliikme määramiseks.
  3. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikme nimetust võib anda kuni kolmele inimesele aastas.
  4. Põhja-Eesti Pimedate Ühingu auliikmete nimed tuuakse ära ühingu kodulehel.