Põhikiri

1.

Üldsätted

1.1.
Põhja-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi Ühing) on 14. jaanuaril 1994. a. registreeritud Põhja-Eesti
Pimedate Ühingu Põhja-Eesti Piirkonna Organisatsiooni,
Eesti Pimedate Liidu asutajaliikme õigusjärglane.

1.2.
Ühingu ametlik nimi on Põhja-Eesti Pimedate Ühing.

1.3.
Ühingu ametlik nimelühend on PPÜ.

1.4.
Ühingu juhatuse asukohaks on Tallinn.

1.5.
Ühing arendab oma tegevust Tallinna linnas ning Harju, Järva, Rapla ja Lääne-Viru maakonnas.

1.6.
Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7.
Ühing on asutatud tähtajatult.

2.
Ühingu eesmärgid ja nende saavutamise vahendid

2.1.
Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest,
käesolevast Ühingu põhikirjast ja tegevuskavast.

2.2.
Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste integreerimine ühiskonda.

2.3.
Oma eesmärgi saavutamiseks Ühing muuhulgas:

2.3.1.
tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et ühiskond toetaks Ühingu
eesmärkide saavutamist;

2.3.2.
esindab ja kaitseb oma liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsusorganites ning puuetega
inimeste probleemidega tegelevates organisatsioonides;

2.3.3.
teeb tööd tagamaks Ühingu liikmetele võrdseid võimalusi teiste ühiskonna liikmetega;

2.3.4.
toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis pole vastuolus Ühingu põhikirjaga;

2.3.5.
organiseerib oma liikmete tööalast koolitust ja enesetäiendamist;

2.3.6.
abistab Ühingu liikmeid hariduse omandamisel, riigikeele õppimisel, ravi ja puhkuse korraldamisel,
vajalike abivahendite soetamisel ja muudes küsimustes;

2.3.7.
jagab võimaluse korral stipendiume ja abirahasid (toetusi);

2.3.8.
annab välja trükiseid ja muid teabematerjale tavalises trükis, punkt-ja helikirjas ning elektrooniliselt;

2.3.9.
edendab Ühingu liikmete sporditegevust, tegelemist huvialadega ja vaba aja veetmist;

2.3.10
teeb tööd nägemispuudega lastega, liitpuuetega inimestega

2.3.11.
nõustab Ühingu ja teisi ühiskonna liikmeid küsimustes, mis on seotud nägemispuudest tulenevate
probleemidega;

2.3.12.
osutab teenuseid, mis aitavad nägemispuudega inimestel paremini tulla toime igapäevases elus;

2.3.13.
aitab kaasa Ühingu liikmete rehabilitatsioonile;

2.3.14.
arendab majandustegevust;

3.
Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning Ühingust väljaastumise ning Ühingust väljaarvamise tingimused ja
kord

3.1.
Ühingu liikmeks võib olla isik, kellel on nägemispuue.

3.2.
Ühingu liikmeks võib olla pimeda või nõrgaltnägeva lapse üks vanematest või lapse täiskasvanud
hooldaja, kellele laienevad kuni lapse 18-aastaseks saamiseni
kõik Ühingu liikme põhikirjalised õigused ja kohustused.

3.3.
Ühingu liikmeks astumiseks esitab soovija Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse ning nägemispuude
kohta Arstliku Ekspertiisi Komisjoni otsuse või arstitõendi.

3.4.
Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu juhatus või põhikirja punktis 3.12.3
toodud juhul üldkoosolek.

3.5.
Ühingu liikmeks võib vastu võtta toetajaliikmeid.

3.6.
Ühingu toetajaliikmeks astumiseks esitab soovija kirjaliku avalduse Ühingu juhatusele.

3.7.
Ühingu toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu töös, kuid tal puudub hääleõigus.

3.8.
Ühingu liikmete arvestust peetakse elukoha järgi.

3.9.
Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus peab avalduse rahuldama
avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.

3.10
Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata juhatuse otsusega kui:

3.10.1.
Ühingu liige ei järgi Ühingu põhikirja;

3.10.2.
Ühingu liige ei ole tasunud kahe järjestikuse aasta liikmemaksu;

3.10.3.
Ühingu liige on astunud mistahes grupi, ühenduse või organisatsiooni liikmeks, mille eesmärgid või
tegevus on vastuolus Ühingu programmiliste põhimõtetega;

3.10.4.
Ühingu liige on oma tegevusega kahjustanud Ühingu huve või mainet.

3.11
Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust
väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat
enne koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise küsimuse
arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsus on langetatud,
kui selle poolt on 2:3 juhatuse liikmetest. Kui liige taotleb juhatuse koosolekul oma väljaarvamise
otsustamist üldkoosolekul, siis jõustub juhatuse otsus
liikme väljaarvamise kohta pärast üldkoosoleku otsust.

3.12
Ühingu juhatuse poolt väljaarvatud liikmel või Ühingu liikmeks või toetajaliikmeks astuda soovijal on
õigus nõuda väljaarvamise või liikmeks mittevastuvõtmise
küsimuse otsustamist väljaarvamisele või liikmeks mittevastuvõtmisele järgneval Ühingu
üldkoosolekul esimese päevakorrapunktina.

4.
Liikme õigused ja kohustused

4.1.
Ühingu liikmel on õigus:

4.1.1.
osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul. Ühingu liikmel on õigus volitada esindama ennast
Ühingu üldkoosolekul vaid teist ühingu liiget. Ühingu liige saab üldkoosolekul volituse alusel esindada
maksimaalselt üht ühingu liiget;

4.1.2.
osaleda Ühingu tegevuses;

4.1.3.
olla valitud Ühingu juhatuse, revisjonikomisjoni ja muude juhtorganite liikmeks alates 18. eluaastast;

4.1.4.
olla valitud teiste tulundus-ja mittetulundusühingute juht-ja kontrollorganitesse, mille liige Ühing on;

4.1.5.
esitada avaldusi, ettepanekuid ja arupärimisi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;

4.1.6.
võtta osa juhatuse koosolekutest, kus arutatakse tema poolt esitatud avaldusi, ettepanekuid ja
arupärimisi, tema Ühingust väljaarvamist või teisi teda
puudutavaid küsimusi;

4.1.7.
saada Ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt informatsiooni Ühingu tegevuse, liikme
töölerakendamise võimaluste, väljaõppe, hariduse saamise võimaluste
ja teiste nägemispuudest tingitud vajaduste kohta ning kõikide projektide ja ürituste kohta, mis on
Ühingu poolt algatatud või milles ta osaleb;

4.1.8.
olla eriarvamusel Ühingu jooksva tegevuse suhtes, Ühingu tegevusvormide ja meetodite valiku
otsustamisel vähemusse jäädes nõuda oma ettepaneku läbiarutamist
ja protokollimist;

4.1.9.
kasutada Ühingu ruume ja vara vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale ning Ühingu poolt
sõlmitud lepingutele;

4.1.10.
nõuda põhikirja ja Ühingu poolt sõlmitud lepingute täitmist;

4.1.11.
algatada Ühingu juhatuse liikme tagasikutsumine, kui juhatuse liige:

4.1.11.1.
ei järgi Ühingu põhikirja;

4.1.11.2.
ei väljasta informatsiooni Ühingu tegevuse kohta;

4.1.11.3.
ei täida oma ülesandeid;

4.1.11.4.
ei täida Ühingu tegevuskava;

4.1.11.5.
on põhjuseta puudunud kolmelt järjestikuselt juhatuse koosolekult;

4.1.11.6.
on oma tegevusega olulisel määral kahjustanud Ühingu huve või mainet;

4.1.11.7.
ei ole püsivalt võimeline osalema juhatuse töös.

4.2.
Ühingu liige on kohustatud:

4.2.1.
järgima Ühingu tegevuses osalemisel Ühingu põhikirja ja täitma Ühingu juhtorganite otsuseid;

4.2.2.
tasuma liikmemaksu, mille suuruse kehtestab üldkoosolek;

4.2.3.
teatama Ühingu juhatusele Ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha, aadressi,
telefoninumbri ja isikukoodi ning nende muutumisest teatama 2 kuu
jooksul, samuti teatama Arstliku Ekspertiisi Komisjoni poolt määratava puudeastme muutumisest
sama aja jooksul.

5.
Üldkoosolek

5.1.
Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.

5.2.
Ühingu üldkoosolek toimub vähemalt kaks korda aastas: kevadel ja sügisel.

5.3.
Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:

5.3.1.
Ühingu põhikirja muutmine;

5.3.2.
Ühingu eesmärgi muutmine;

5.3.3.
Ühingu juhatuse liikmete arvu määramine;

5.3.4.
Ühingu liikmete hulgast Ühingu juhatuse liikmete valimine kolmeks aastaks;

5.3.5.
Ühingu juhatuse asendusliikmete arvu määramine;

5.3.6.
Ühingu liikmete hulgast Ühingu juhatuse asendusliikmete valimine juhuks, kui juhatuse liige ei saa
mingil põhjusel jätkata oma tööd juhatuse liikmena;

5.3.7.
Ühingu juhatuse liikme tagasikutsumise otsustamine;

5.3.8.
Ühingu revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine;

5.3.9.
Ühingu revisjonikomisjoni valimine kolmeks aastaks;

5.3.10.
Ühingu üldkoosoleku päevakorra kinnitamine, tööorganite moodustamine, kodukorra kindlaks
määramine, esimehe ja revisjonikomisjoni aruannete ärakuulamine;

5.3.11.
Ühingu juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine;

5.3.12.
Ühingu liikme kaebuste arutamine, mis on esitatud Ühingu liikmete Ühingust väljaarvamist,
Ühingusse mittevastuvõtmist või muude mõjutusvahendite ebaõiget
kohaldamist puudutavate juhatuse otsuste kohta;

5.3.13.
juriidiliste isikute asutamine.

5.3.14.
Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega
koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud
tehinguteks;

5.3.15.
Ühingu sisseastumis-ja liikmemaksu suuruse kinnitamine ning Ühingu liikme liikmemaksust
vabastamine;

5.3.16.
Ühingu aastaaruande kinnitamine;

5.3.17.
Ühingu järgmise aasta eelarve kinnitamine;

5.3.18.
Ühingu tegevuskava kinnitamine;

5.3.19.
juhatuse poolt Ühingu nimel teostatavate majandustehingute rahalise ülempiiri määramine;

5.3.20.
muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

5.4.
Üldkoosolek võib olla korraline või erakorraline.

5.4.1.
Korralise üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vähemalt kaks korda aastas, teatades selle
toimumisest Ühingu liikmetele telefoni, E-posti või kirja
teel vähemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja,
koha ja päevakorra.

5.4.2.
Erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku Ühingu juhatus vähemalt 1/20 Ühingu liikmete kirjaliku
avalduse alusel ühe kuu jooksul peale avalduse esitamist
ja teatab üldkoosoleku toimumisest Ühingu liikmetele telefoni, E-posti või kirja teel vähemalt kaks
nädalat ette, näidates ära üldkoosoleku aja, koha ja
päevakorra.

5.5.
Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Ühingu
liikmetest või nende esindajatest ja Ühingu põhikiri või
seadus ei näe ette teisiti.

5.6.
Ühingu põhikirja muutmiseks on vajalikud 2/3 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete
poolthääled ja eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu
liikmete nõusolek.

5.7.
Ühingu lõpetamiseks on vajalikud 3/4 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete poolthääled.

6.
Juhatus

6.1.
Ühingu tegevust juhib ja seda esindab juhatus, milles on 5 kuni 9 liiget.

6.2.
Juhatuse liikmed valib üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

6.3.
Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe ja esimehe ettepanekul aseesimehe.

6.3.1.
Ühingu esimehe või aseesimehe saab tagasi kutsuda kui ta on kaotanud ühingu liikmete või juhatuse
usalduse.

6.4.
Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kümme korda aastas.

6.5.
Notariaalsetes toimingutes peab Ühingut esindama vähemalt kaks juhatuse liiget.

6.6.
Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab üldkoosoleku poolt määratud
majandustehingute rahalise ülempiiri, sooritamiseks peab juhatus saama
eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

6.7.
Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse
vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse
liikmete poolthäälteenamus.

6.8.
Juhatusel on kohustus:

6.8.1.
järgida oma tegevuses Ühingu põhikirja ning täita Ühingu üldkoosoleku otsuseid;

6.8.2.
pidada Ühingu liikmete kohta täpset arvestust;

6.8.3.
korraldada finantstegevust;

6.8.4.
koostada eelarve ja esitada see Ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.8.5.
koostada Ühingu tegevuskava ja esitada see Ühingu üldkoosolekule kinnitamiseks;

6.8.6.
määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning teha ettepanekuid selle päevakorra kohta;

6.8.7.
korraldada avalikke üritusi nägemispuude ja sellest tulenevate probleemide tutvustamiseks;

6.8.8.
regulaarselt informeerida Ühingu liikmeid Ühingu poolt kavandatavatest ja teiste organisatsioonide
poolt pakutavatest projektidest, programmidest, kursustest
ning muudest Ühingut puudutavatest üritustest;

6.8.9.
osutada igakülgset abi Ühingu liikme õppima või tööle asumisel;

6.8.10.
esitada Ühingu liikme nõudmisel juhatuse koosoleku protokoll;

6.8.11.
arutada Ühingu liikme avaldusi, ettepanekuid, arupärimisi järgneval korralisel juhatuse koosolekul ja
vastata kirjalikult 30 päeva jooksul peale nende
arutamist;

6.8.12.
korraldada ja aidata kaasa liikmete puhkeürituste korraldamisele;

6.8.13.
kaitsta Ühingu liikmete huve puuetega inimeste probleemidega tegelevates organisatsioonides,
valitsus-ja omavalitsusorganites;

6.8.14.
võimaldada revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks
vajalike dokumentidega ning anda vajalikku teavet.

6.9.
Juhatusel on õigus:

6.9.1.
kehtestada Ühingu liikmeks vastuvõtmise täpsem kord, lähtudes põhikirja punktides 3.1., 3.2., 3.3 ja
3.4 sätestatust;

6.9.2.
kehtestada Ühingu sisseastumis-ja liikmemaksu tasumise kord;

6.9.3.
määrata esindajaid teiste organisatsioonide nii juht- kui tööorganitesse, kui üldkoosolek ei otsusta
teisiti;

6.9.4.
Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks moodustada alalisi ja ajutisi komisjone ning
töörühmi;

6.9.5.
korraldada autasustamist, teha Ühingu üldkoosolekule ettepanekuid Ühingu auliikme nimetuse
andmiseks.

7.
Juhatuse esimees

7.1.
Ühingu juhatuse esimehe valib juhatus kolmeks aastaks, kuid mitte rohkem kui kaheks ametiajaks
järjest.

7.2.
Ühingu juhatuse esimees korraldab Ühingu juhatuse tööd.

7.3.
Ühingu esimehe äraolekul korraldab juhatuse tööd tema asetäitja või juhatuse poolt volitatud
juhatuse liige.

7.4.
Ühingu esimees võib töötada oma volituste kehtimise ajal Ühingu palgalisel ametikohal.

7.5.
Ühingu esimehel on õigus:

7.5.1.
anda Ühingu nimel volitusi;

7.5.2.
sõlmida Ühingu nimel lepinguid;

7.5.3.
anda Ühingu nimel välja käskkirju, korraldusi ja juhendeid;

7.5.4.
käsutada Ühingu vara ja vahendeid eelarve piires, vastavalt Ühingu põhikirjale ning üldkoosoleku ja
juhatuse otsustele;

7.6.
Ühingu esimehel on kohustus:

7.6.1.
järgida oma tegevuses Ühingu põhikirja ning täita Ühingu üldkoosoleku ning juhatuse otsuseid;

7.6.2.
anda oma tegevusest aru Ühingu juhatusele ja Ühingu üldkoosolekule.

7.7.
Ühingu esimees vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

8.
Vara ja rahalised vahendid

8.1.
Ühing on nägemispuudega inimeste mittetulundusühing.

8.2.
Ühingul on oma raamatupidamine, eelarve, oma pangakontod ja oma nimetuse ning sümboolikaga
pitsat.

8.3.
Ühingu vara ja rahalised vahendid moodustuvad:

8.3.1.
sisseastumismaksudest;

8.3.2.
liikmemaksudest;

8.3.3.
tuluõhtutest;

8.3.4.
kirjastustegevusest;

8.3.5.
loteriidest;

8.3.6.
heategevusüritustest;

8.3.7.
kinnis-ja vallasvarast;

8.3.8.
sponsorsummadest;

8.3.9.
kingitustest;

8.3.10.
testamentaarsetest sihtannetustest;

8.3.11.
majandustegevusest;

8.3.12.
laekumistest, mis on saadud teistest seadusega lubatud allikatest.

8.4.
Ühingu vara ja rahaliste vahendite kasutamise korra otsustab Ühingu juhatus, kui põhikirjas ei ole
sätestatud teisiti.

8.5.
Ühingu raamatupidamise korraldab Ühingu juhatus vastavalt raamatupidamise seadusele.

8.6.
Ühingu vara on Ühingu omand ja seda ei jaotata Ühingu liikmete vahel.

8.7.
Ühingu varade kasutamist kontrollib revisjonikomisjon.

9.
Ühingu revisjonikomisjon

9.1.
Ühingu revisjonikomisjon kontrollib Ühingu rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist
ning Ühingu juhatuse tegevuse vastavust Eesti Vabariigi
seadustele ja Ühingu põhikirjale.

9.2.
Ühingu revisjonikomisjoni liikmed valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.

9.3.
Revisjonikomisjoni liikmed valivad oma koosseisust esimehe ja sekretäri revisjonikomisjoni volituste
tähtajaks.

9.4.
Revisjonikomisjon määrab ise oma töökorra.

9.5.
Revisjonikomisjon allub ainult üldkoosolekule ja koostab ning esitab üldkoosolekule aruande.

9.6.
Revisjonikomisjon esitab oma ettepanekud eelnevalt tutvumiseks Ühingu juhatusele.

9.7.
Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla Ühingu juhatuse liige ega ka Ühingu raamatupidaja.

9.8.
Revisjone teostatakse vähemalt kord aastas, kuid vajadusel viiakse revisjone läbi sagedamini.

9.9.
Ühing võib kasutada audiitori teenuseid.

10.
Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

10.1.
Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seadustes sätestatud korras.

10.2.
Ühingu tegevuse lõpetamise, jagunemise või ühinemise otsustab üldkoosolek.

10.3.
Ühingu lõpetamiseks on vajalikud 3/4 üldkoosolekul osalevate või esindatud liikmete poolthääled.

10.4.
Ühingu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.5.
Ühingu likvideerimisel läheb Ühingu vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle
mittetulundusühingu valdusesse , mis on kantud tulumaksusoodustusega
mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja või selle puudumisel riigi omandisse.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu Üldkoosolekul
01.06.2013. a. Tallinnas.
PPÜ juhatuse esimees Janne Jerva