See leht on meie vana kodulehe osa.

<Sisukord

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

Sotsiaaltoetused ja -teenused puuetega inimestele

Kohaliku omavalitsuse abi puuetega inimestele

Kui inimene on vähemalt 18-aastane, tal on raske või sügav puue ja ta vajab hooldust või abi toimetulekul, siis tal tuleb abisaamiseks teha avaldus kohalikule omavalitsusele. Taotluse võib esitada ka puudega inimese hooldaja või eestkostja. Puudega inimesel on õigus avaldada soovi, millist abi ta soovib.

Pärast avalduse esitamist hindab sotsiaaltöötaja abi vajaduse ulatust: küsitleb puudega inimest ja tema abilisi, külastab kodu ning järgib rehabilitatsiooniplaani. Hindamise tulemusena pakub sotsiaaltöötaja puudega inimesele sobivat abi, näiteks määrab hooldaja, isikliku abistaja või tugiisiku, pakub koduteenuseid, kodu-õendust vms. Puudega inimese hooldajale maksab kohalik omavalitsus hooldajatoetust ning hooldaja saab ka ravi- ja pensionikindlustuse. Sotsiaaltöötaja saab puudega inimesele soovitada ka päevakeskusi või ööpäevaringseid hoolekandeasutusi.

Kui kohalik omavalitsus keeldub abi andmast, teatab ta sellest avalduse esitajale 5 tööpäeva jooksul pärast otsuse tegemist. Kui taotluse esitaja ei nõustu keeldumise või talle pakutud abiga, võib ta esitada vaide maavanemale.

Hooldajatoetus

Täiskasvanud inimese hooldajatoetuse suuruse ja maksmise korra otsustab kohalik omavalitsus.

Hooldajatoetust võib saada nii puudega inimese eestkostja kui ka kohaliku omavalitsuse määratud hooldaja. Hooldajal on õigus ravi- ja pensionikindlustusele.

Pensioniamet maksab puudega last kasvatavale ühele vanemale või võõrasvanemale (lapse vanema abikaasa) hooldajatoetust:

* 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse kasvatamisel 300 krooni kuus;

* 16-18-aastase sügava puudega lapse kasvatamisel 400 krooni, raske puudega lapse kasvatamisel 240 krooni kuus.

Puudega lapse hooldajatoetust makstakse inimesele, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu.

Juhised puuetega inimeste igakuiste riiklike sotsiaaltoetuste saamiseks ja puude raskusastme määramiseks

* Toetuste saamiseks on vaja täita 2 dokumenti: puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus ja arstliku ekspertiisi taotlus. Taotluste blanketid saab puudega inimene oma elukohajärgsest pensioniametist või sotsiaalkindlustusameti veebilehelt www.ensib.ee

* Taotlused tuleb esitada elukohajärgsesse pensioniametisse. Lisaks on vaja esitada isikut tõendav dokument ning rehabilitatsiooniplaan, juhul kui see pole juba varem koostatud pensioniameti suunamisel.

* Kui puudega inimene ei saa ise taotlusi täita ja dokumente pensioniametisse viia, siis võib seda teha mõni pereliige, seaduslik esindaja, hooldaja, sotsiaaltöötaja, pensioniameti töötaja või keegi teine abistaja. Psüühikahäirega inimest võib arstliku ekspertiisi taotluse täitmisel abistada arst.

* Dokumendid võib saata ka postiga.

* Puudega inimese terviseseisundi kirjelduse saamiseks pöördub pensioniamet ekspertiisitaotluses märgitud arsti poole. Inimesel endal ei ole vaja ekspertiisi taotlemiseks arsti poole pöörduda.

* Arstliku ekspertiisi taotlus ja arsti täidetud terviseseisundi kirjeldus saadetakse edasi arstliku ekspertiisi komisjoni, kes hindab puudega inimese kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadust ja lisakulude olemasolu ning määrab puude raskusastme.

* Arstliku ekspertiisi komisjon võib puudega inimese saata rehabilitatsiooniasutusse rehabilitatsiooniplaani tegema, kui inimene seda soovib või temalt ja arstilt saadud andmed ei ole puude raskusastme määramiseks piisavad või rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puudega inimese paremaks toimetulekuks.

* Otsus puude raskusastme määramise või määramata jätmise kohta saadetakse posti teel ekspertiisitaotluses märgitud aadressil.

Otsus sotsiaaltoetuse kohta saadetakse koju, kui inimene on sellekohase soovi pensioniametile esitanud.

*Muutused kehtivad alates 1. aprillist 2005.

Sotsiaalministeerium

www.sm.ee

Sotsiaalkindlustusamet

www.ensib.ee

Infot sotsiaaltoetuste Ja -teenustekohta annavad:

Tallinna Pensioniamet Pronksi 12, 10117 Tallinn

Telefon: 697 51 00

Faks: 697 51 01

E-post: info@pronksi.ensib.ee

Tartu Pensioniamet

Põllu 1A, 50303 TARTU
Telefon: 744 7491
Faks: 744 7489
E-post: info@tartu.ensib.ee

Pärnu Pensioniamet

Lai 14, 80010 PÄRNU

Telefon: 447 7600
Faks: 447 7677


e-post: info@parnu.ensib.ee

Virumaa Pensioniamet

Keskväljak 1, 41541 JÕHVI

Telefon: 322 3227
Faks: 322 3632

e-post: info@lviru.e

Külastage meie uuenenud kodulehte www.ppy.ee

(Autoriõigus laieneb ka Internetis olevatele materjalidele.)