Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse tõusu

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse tõusu

Projekti periood: 01.09.2017 - 31.05.2018 
Rahastaja: siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eesmärk: Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kui nägemispuudega inimeste sotsiaalse ettevõtte majandusliku võimekuse tõstmine annetussüsteemi väljaarendamise ja annetustegevuse käivitamise kaudu.

Projekti eelarve: KÜSK toetab projekti summas 11 972,90 eurot.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse ruumide kaasajastamine

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse ruumide kaasajastamine

Projekti periood: 01.06.2017 - 31.05.2018
Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Eesmärk: renoveerida PPÜ majas aadressil Tondi 8a Tallinnas spordisaal ning  WC ja duši kasutamise võimaluse loomine. Samuti renoveerida pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamiseks vajalik käsitööruum ning paigaldada ruumide vahelisse koridori tuletõkkeuksed.

Projekti eelarve: EAS toetab projekti summas 80 000 eurot.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu saali kaasajastamine

Projekti periood: 01.07.-31.12.2015
Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Eesmärk: kaasajastada PPÜ tegevuskeskuse saal ja viia see vastavusse sihtgrupi vajaduste ning ehitusprojekti järgsete nõuetega.
Projekti eelarve: EAS toetas projekti summas  30 546 eurot.

Nägemispuudega inimeste tugisüsteemi arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine Põhja-Eesti Pimedate Ühingus

Periood: 01.03.-30.06.2013

Rahastajad: Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

Projekti  üldeesmärk:
Nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskkonna loomine ja neile suunatud teenuste kättesaadavuse parandamine s.h tugisüsteemi teenuste arendamine ja sotsiaalkeskuse teenuse käivitamine.

Projekti eelarve:  2863,80 eurot  s.h KÜSK poolne finantseering 2534,80