Põhja-Eesti Pimedate Ühingu põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Põhja-Eesti Pimedate Ühing (edaspidi Ühing) on 14. jaanuaril 1994 registreeritud Eesti Pimedate Ühingu Põhja-Eesti Piirkonna Organisatsiooni õigusjärglane ja 3. märtsil 1922 asutatud Eesti Pimedate Hoolekande Seltsi "Pimedate Abi" Tallinna haruseltsi tegevuse jätkaja. 

1.2. Ühingu nimi on Põhja-Eesti Pimedate Ühing ja nimelühend PPÜ. 

1.3. Ühingu juhatuse asukohaks on Tallinn. 

1.4. Ühing on heategevuslik ja tegutseb avalikes huvides. 

1.5. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

1.6. Ühing on asutatud tähtajatult.

 

2. Ühingu eesmärk ja selle saavutamise vahendid

2.1. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest, põhikirjast, arengukavast ja tegevuskavast. 

2.2. Ühingu eesmärgiks on nägemispuudega inimeste integreerimine ühiskonda. 

2.3. Eesmärgi saavutamiseks Ühing muuhulgas: 

2.3.1. Tutvustab järjekindlalt nägemispuudest tulenevaid probleeme, et ühiskond toetaks Ühingu eesmärgi saavutamist; 

2.3.2. Esindab ja kaitseb liikmete huve riigi tasandil, kohalikes omavalitsustes ning puuetega inimeste organisatsioonides; 

2.3.3. Teeb tööd tagamaks liikmetele võrdseid võimalusi teiste ühiskonna liikmetega; 

2.3.4. Nõustab Ühingu ja teisi ühiskonna liikmeid küsimustes, mis on seotud nägemispuudest tulenevate erivajadustega; 

2.3.5. Abistab liikmeid hariduse omandamisel, riigikeele õppimisel ja abivahendite soetamisel; 

2.3.6. Aitab kaasa liikmete rehabilitatsioonile; 

2.3.7. Korraldab liikmete koolitust ja enesetäiendamist; 

2.3.8. Toetab liikmete tegelemist kultuuri, spordi ja teiste huvialadega ning vaba aja veetmist; 

2.3.9. Toetab liikmete omaalgatuslikku tegevust, mis aitab kaasa Ühingu eesmärgi saavutamisele ja on kooskõlas põhikirjaga; 

2.3.10. Jagab võimaluse korral stipendiume ja abirahasid (toetusi); 

2.3.11. Annab välja trükiseid ja muid teabematerjale tavalises trükis, punkt- ja helikirjas ning elektrooniliselt; 

2.3.12. Osutab teenuseid, mis parandavad nägemispuudega inimeste toimetulekut; 

2.3.13. Arendab majandustegevust. 

 

3. Liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ning väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Liikmeks võib olla inimene, kellel on nägemispuue ja kes on vähemalt 18-aastane. 

3.2. Liikmeks võib olla nägemispuudega lapse üks vanematest või lapse hooldaja, kellele laienevad kuni lapse 18-aastaseks saamiseni kõik liikme põhikirjalised õigused ja kohustused. 

3.3. Liikmeks võib vastu võtta toetajaliikmeid. 

3.4. Toetajaliikmel on õigus osaleda Ühingu töös, kuid tal puudub üldkoosolekul hääleõigus ja teda ei saa valida juhatusse. 

3.5. Liikmeks või toetajaliikmeks astumiseks esitab soovija juhatusele kirjaliku avalduse, liikmeks astumisel ka nägemispuude olemasolu tõendava dokumendi. 

3.6. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse. Juhatus peab avalduse rahuldama avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul. 

3.7. Liikme võib juhatuse otsusega Ühingust välja arvata kui: 

3.7.1. Liige ei täida põhikirja; 

3.7.2. Liige ei ole tasunud kahe järjestikuse aasta liikmemaksu; 

3.7.3. Liige on oma tegevusega kahjustanud Ühingu huve või mainet. 

3.8. Liikme väljaarvamise küsimuse arutamisest teatab juhatus väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne koosoleku toimumist. 

3.9. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel või liikmeks või toetajaliikmeks astuda soovijal on õigus nõuda väljaarvamise või liikmeks vastu võtmata jätmise küsimuse otsustamist üldkoosolekul. Üldkoosoleku otsus on lõplik.

 

4. Liikme õigused ja kohustused

4.1. Liikmel on õigus: 

4.1.1. Osaleda hääleõigusega üldkoosolekul. Liikmel on õigus volitada esindama ennast üldkoosolekul vaid Ühingu liiget. Liige saab üldkoosolekul volituse alusel esindada vaid üht liiget; 

4.1.2. Osaleda Ühingu töös; 

4.1.3. Olla valitud juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmeks; 

4.1.4. Võtta osa juhatuse koosolekute päevakorrapunktide aruteludest, kus arutatakse tema avaldusi, ettepanekuid ja arupärimisi või tema Ühingust väljaarvamist; 

4.1.5. Saada juhatuselt informatsiooni Ühingu tegevuse ning kõigi projektide ja ürituste kohta, milles Ühing osaleb. 

4.2. Liige on kohustatud: 

4.2.1. Järgima põhikirja ning täitma üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid; 

4.2.2. Tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu; 

4.2.3. Teatama juhatusele liikmete arvestuse pidamiseks oma nime, isikukoodi, elukoha aadressi, telefoninumbri, e-posti aadressi ning määratud nägemispuude astme ja nende muutumisel teatama uued andmed kahe kuu jooksul. 

 

5. Üldkoosolek

5.1. Ühingu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek, millel igal liikmel on üks hääl. 

5.2. Üldkoosoleku pädevuses on: 

5.2.1. Põhikirja muutmine; 

5.2.2. Juhatuse liikmete arvu määramine; 

5.2.3. Liikmete hulgast juhatuse liikmete valimine kolmeks aastaks; 

5.2.4. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine; 

5.2.5. Revisjonikomisjoni liikmete valimine kolmeks aastaks; 

5.2.6. Audiitorkontrolli määramise otsustamine. Üldkoosolek võib otsustada, et audiitorkontroll asendab revisjonikomisjoni; 

5.2.7. Audiitorkontrolli läbiviijate kinnitamine kuni kolmeks aastaks; 

5.2.8. Juhatuse või revisjonikomisjoni liikme või audiitori tagasikutsumise otsustamine; 

5.2.9. Üldkoosoleku päevakorra ja kodukorra kinnitamine, tööorganite moodustamine; 

5.2.10. Juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine; 

5.2.11. Kaebuste lahendamine, mis puudutavad Ühingust väljaarvamist või vastu võtmata jätmist; 

5.2.12. Ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks; 

5.2.13. Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ning tasumiskorra otsustamine. Liikme liikmemaksust vabastamise otsustamine; 

5.2.14. Arengukava kinnitamine;  

5.2.15. Majandusaasta aruande kinnitamine; 

5.2.16. Juhatuse poolt Ühingu nimel teostatavate majandustehingute rahalise ülempiiri määramine; 

5.2.17. Muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse. 

5.3. Juhatus kutsub üldkoosoleku kokku vähemalt korra aastas majandusaasta aruande kinnitamiseks, vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmisel või kui Ühingu huvid seda nõuavad. Liikmete poolt algatatava üldkoosoleku osas peab juhatus otsuse tegema ühe kuu jooksul peale vastava taotluse saamist.  

5.4. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumisest liikmetele telefoni, E-posti või kirja teel vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumist, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra. 

5.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest ja seadus ei näe ette teisiti. 

5.6. Põhikirja muutmiseks on vajalikud 2/3 ja Ühingu lõpetamiseks 3/4 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete poolthääled. Põhikirjalise eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek.

5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on Ühingu üldkoosolek, millel igal Ühingu liikmel on üks hääl.

 

6. Juhatus

6.1. Ühingut esindab ja seda juhib juhatus, milles on 5 kuni 9 liiget. 

6.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt viis korda aastas. 

6.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus. 

6.4. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab üldkoosoleku poolt määratud majandustehingute rahalise ülempiiri, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult. 

6.5. Notariaalsetes toimingutes peab Ühingut esindama vähemalt kaks juhatuse liiget. 

6.6. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kuid mitte rohkem kui kuueks aastaks järjest, ja esimehe ettepanekul aseesimehe. 

6.7. Esimehe või aseesimehe saab tagasi kutsuda, kui ta on kaotanud juhatuse usalduse. 

6.8. Juhatuse esimees korraldab juhatuse ja Ühingu igapäevast tööd. Selleks ta: 

6.8.1. Kutsub kokku juhatuse koosolekuid; 

6.8.2. Sõlmib Ühingu nimel lepinguid; 

6.8.3. Annab Ühingu nimel välja volikirju, käskkirju, korraldusi ja juhendeid; 

6.8.4. Käsutab Ühingu vara ja vahendeid eelarve piires, vastavalt põhikirjale ning üldkoosoleku ja juhatuse otsustele; 

6.8.5. Annab oma tegevusest aru juhatusele; 

6.8.6. Otsuste puhul, mis väljuvad Ühingu igapäevase tegevuse piiridest, peab esimees nõusoleku saama juhatuselt. 

6.9. Juhatuse esimehe äraolekul täidab tema ülesandeid aseesimees või juhatuse poolt volitatud juhatuse liige. 

6.10. Juhatuse esimees võib volituste kehtimise ajal saada oma töö eest tasu, mille ülempiiri kinnitab üldkoosolek ja täpse suuruse juhatus. 

6.11. Juhatusel on kohustus: 

6.11.1. Järgida oma tegevuses põhikirja ning täita üldkoosoleku otsuseid; 

6.11.2. Pidada liikmete kohta arvestust; 

6.11.3. Korraldada raamatupidamist; 

6.11.4. Korraldada majandus- ja finantstegevust; 

6.11.5. Koostada arengukava ja majandusaasta aruanne ning esitada need üldkoosolekule kinnitamiseks;  

6.11.6. Koostada vastavalt arengukavale tegevuskava ja jälgida selle täitmist; 

6.11.7. Koostada vastavalt tegevuskavale ja Ühingu majanduslikule olukorrale eelarve ja jälgida selle täitmist; 

6.11.8. Määrata üldkoosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord; 

6.11.9. Regulaarselt informeerida liikmeid Ühingu poolt kavandatavatest või pakutavatest projektidest, kursustest ning ka muudest liikmeid puudutavatest üritustest; 

6.11.10. Arutada liikme avaldusi, ettepanekuid, arupärimisi järgneval juhatuse koosolekul ja anda nõudmisel vastus kirjalikult 30 päeva jooksul peale arutelu; 

6.11.11. Võimaldada nõudmisel liikmel tutvuda juhatuse koosoleku protokolliga; 

6.11.12. Võimaldada revisjonikomisjonil või audiitoril tutvuda kõigi nende tööks vajalike dokumentidega ning anda vajalikku teavet. 

6.12. Juhatusel on õigus: 

6.12.1. Kehtestada liikmeks vastuvõtmise täpsem kord; 

6.12.2. Asutada juriidilisi isikuid ja otsustada liikmelisust nendes. Sellise otsuse poolt peavad koosolekul hääletama juhatuse kõigist liikmetest üle poole; 

6.12.3. Määrata esindajaid teiste organisatsioonide nii juht- kui tööorganitesse; 

6.12.4. Korraldada autasustamist, teha üldkoosolekule ettepanekuid auliikme nimetuse andmiseks; 

6.12.5. Moodustada alalisi ja ajutisi komisjone ning töörühmi. 

 

7. Vara ja rahalised vahendid

7.1. Ühingu vara ja rahalised vahendid saadakse: 

7.1.1. Sisseastumismaksudest ja liikmemaksudest; 

7.1.2. Toetustest ja sponsorlusest  

7.1.3. Kingitustest ja annetustest; 

7.1.4. Heategevusest; 

7.1.5. Majandustegevusest; 

7.1.6. Teistest seadusega lubatud allikatest. 

7.2. Ühing võib omada kinnis- ja vallasvara. 

7.3. Ühingu vara on Ühingu omand ja seda ei jaotata liikmete vahel. 

 

8. Revisjonikomisjon

8.1. Revisjonikomisjon kontrollib Ühingu rahaliste vahendite ja varade seaduspärast kasutamist ning juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale ja arengukavale, juhatuse otsuste elluviimist ja teisi Ühingu tegevusega seotud asjaolusid. 

8.2. Revisjonikomisjon allub ainult üldkoosolekule ja koostab ning esitab üldkoosolekule arvamuse. 

8.3. Revisjonikomisjoni liikmeks ei või olla juhatuse liige ega ka Ühingu raamatupidaja. 

8.4. Revisjonikomisjon määrab ise oma töökorra. 

8.5. Revisjone teostatakse vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas majandusaasta aruande kontrollimiseks.

 

9. Lõpetamine, ühinemine, jagunemine

9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 

9.2. Ühingu lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustab üldkoosolek. 

9.3. Ühingu likvideerijateks on üldkoosoleku poolt määratud inimesed. 

9.4. Ühingu likvideerimisel läheb Ühingu vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist mittetulundusühingu valdusesse, mis on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või riigi omandisse. 

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolekul 07.12.2019. a. Tallinnas.

PPÜ juhatuse esimees Kristiina Peetsalu