Juuni 2018

“KUUKIIR”

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht nr. 6

 

Ilmub alates novembrist 1997.

 

Infolehe väljaandja:

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

 

Aadress: Tondi 8A, Tallinn, 11313

Telefon: 6 748 945

E-post: ppy@ppy.ee

 

Infolehe toimetus:

Peatoimetaja: Mirja Räpp

telefon: 58 141 363

E-post: mirjak@hot.ee

 

Toimetuse liikmed:

* Eduard Borissenko

* Jakob Rosin

* Vello Vart

 

 

Sisukord

 

  • Juhtkiri: Isetegemise konkurss annab võimaluse ise teha
    Mirja Räpp
  • Isetegemise konkurss ootab taas tegijaid
  • Revisjonikomisjoni arvamus
  • Purjetamine on kõikidele, tule merele!
  • Kutsume sind ansamblisse laulma
  • Kuulutused
     

 

 

Juhtkiri:

Isetegemise konkurss annab võimaluse ise teha

 

9. juunil kuulutas Põhja-Eesti Pimedate Ühing välja järjekorras teise isetegemise konkursi. Nii, et kui kellelgi on soov ja tahtmine ise organiseerida mõni ühingu liikmetele suunatud üritus või toetav ettevõtmine, siis see on konkurss just teile.

 

 Osaleda võivad konkursil kõik ühingu liikmed, välja arvatud juhatuse koosseisu kuuluvad inimesed ja nende lähisugulased. Konkursi eesmärgiks on leida juurde aktiivseid inimesi, kes ühtlasi läbi oma tegemiste tooksid ühingu inimesteni uusi ning põnevaid üritusi. Suuri rahalisi vahendeid vajavaid ettevõtmisi küll teha ei saa, kuid kunagi ei tea ette, kui väikesest seemnest hiljem võimas taim kasvada võib. Ühing toetab konkurssi 300-eurose üldsummaga, mis jaotatakse kolme parima osaleja vahel. Kuidas, saab lugeda tänasest „Kuukiirest“, kus konkursi tingimused täpselt kirjas.

 

Kui olete idee leidnud, tuleb hakata edasi mõtlema, kuidas oma idee ellu viia. Juhatus määrab mentori, kes teid nõuannetega abistab, kuid oma väljapakutud idee tuleb autoril siiski ise praktiliselt teostada. Idee ongi selles, et tuleksid uued tegijad, kes mitte ei paku ideid välja, mida juhatus teha ja korraldada võiks, vaid tulevadki ja teevad ise ära. Tegijad saavad kogemuse võrra rikkamaks ning üritusel osalevad ühingu liikmed omakorda huvitava ettevõtmise jagu rikkamaks. Kogu plaani teokstegemise raskust ei pea muidugi üksinda oma õlgadele võtma, vaid kampa tasub haarata sõbrad-tuttavad. Kindlasti leidub mõttekaaslasi, kes teie ideega kaasa tulevad ning on nõus oma aega ja oskusi sellesse panustama.

 

Esimese isetegemise konkursi tulemusena on tänaseks läbi viidud õpetlik kaasaegset hambahooldust tutvustav seminar. Räägiti nii oma hammaste eest hoolitsemise põhitõdedest, kui ka tänapäevastest uutest suundadest ning vahenditest. Veebruarist aprillini toimusid kord kuus hormonaalse võimlemise tunnid. Lisaks neile üritustele toetas juhatus kümnekonnast laulude sõnadest kokku pandud väikeste laulikute printimist. Kokku lasti välja printida ning kilekaante vahele panna 14 komplekti laulusõnu, mida esmajoones kasutatakse ühingu juures koos käiva lauluklubi kokkusaamistel.

 

Suvel on aega oma mõtetel lennata lasta ning neist väljakoorunud plaanid paberile panna ning ürituse lühikirjeldus selleks ettenähtud vormil ühingusse toimetada. Isetegemise konkursil osalemise tähtaeg on 9. august. Ühing läheb vahepeal samuti suvepuhkusele, viimane vastuvõtupäev on 10. juuli ning puhanult alustatakse liikmete vastuvõtuga uuesti 21. augustil. Kuid ega Tondi tänava maja kogu suvi tühi ei ole ning kindlasti leiab ühingusse helistades võimaluse, kuidas oma isetegemise konkursi plaan enne 9. augustit kohale toimetada

 

Lennukaid mõtteid ja teeme ise oma suvest ilusa ning sündmusterikka!!

 

Mirja Räpp

Peatoimetaja

 

 

Isetegemise konkurss ootab taas tegijaid!

 

Kaasamaks Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevusse uusi inimesi, leidmaks uusi ideid ja uusi kaasalööjaid, kuulutab PPÜ välja järjekordse isetegemise konkursi.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatus ootab 9. augustiks ideid inimestelt, kes soovivad ise korraldada PPÜ liikmete jaoks väikeüritusi. Idee esitaja või esitajad peavad ise soovima ja ka olema võimelised oma ideed ellu viima.

Laekunud ideede hulgast valib PPÜ juhatus septembriks välja 3 parimat, mille teostamiseks eraldab juhatus väikese rahalise toetuse. Kokku on PPÜ-l selleks otstarbeks 300 eurot, millest parima idee ellu viimiseks antakse 125 eurot, teise idee jaoks 100 eurot ja kolmas idee saab elluviimiseks 75 eurot. Summad võivad mõnevõrra muutuda sõltudes esitatud ideede iseloomust ja seonduvatest kuludest.

Juhatus pakub läbiviijatele nõu ürituse läbi viimiseks määrates üritusele mentori, kuid üritus tuleb läbi viia idee autori, tema abiliste ja kaasamõtlejate poolt.

 

PPÜ juhatus hindab ideede Teostatavust, elluviijate oskusi, idee uudsust ja huvitavus ning ka eeldatavalt üritusse kaasatud PPÜ liikmete arvu.

 

PPÜ juhatuse liikmed ja nende lähisugulased ei saa konkursile oma ideid esitada.

 

Enne oma idee esitamist peaksid ideeautorid läbi mõtlema, mida täpselt ja kuidas nad teha tahavad ning loomulikult ka miks teha. Lisaks tuleb läbi mõelda, millele neil idee teostamisel raha kulub, kui paljusid inimesi võiks see tegevus huvitada, kuidas info ürituse kohta inimesteni viiakse ja kas ürituse läbiviimise juures on näha mingeid riske. Näiteks et üritus sõltub ilmast.

Kõik need asjaolud tuleb ka idee kirjeldusse kirja panna, et PPÜ juhatusel oleks võimalik ideed sisuliselt hinnata. Varakult hästi läbimõeldud kava tagab ka ladusa ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise. Idee esitamiseks on PPÜ välja töötanud vastava vormi. Küsige seda PPÜ-st. Antud vormi kasutamine on kohustuslik.

Kuidas täpselt toimub kulude dokumenteerimine ja muud sarnased detailid, räägitakse läbi juba ideede teostajatega.

 

 

Revisjonikomisjoni arvamus Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolekule 2017. aasta majandusaasta aruande kohta

 

Oleme revideerinud Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (registrikood 80059823), aadress Tondi 8a, Tallinn 11313 (edaspidi “ühing”) 31. detsembril 2017. aastal lõppenud majandusaasta kohta koostatud aruannet. Majandusaasta aruanne koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest. Raamatupidamise aruanne sisaldab bilanssi, tulemiaruannet, rahavoogude aruannet, netovara muutuste aruannet ning oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja muid selgitavaid lisasid. Raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esituse eest vastutab ühingu juhatus.

 

Oleme tutvunud ühingu 2017. aasta üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollide ning raamatupidamisdokumentidega. 26. aprillil 2018. a. toimunud revideerimisel osales revisjonikomisjoni liige Marina Balanenko. Selgitusi andsid ühingu juhatuse liige Kristiina Peetsalu, tegevjuht Helen Künnap ja raamatupidaja Mare Leetsar. 28. aprillil 2018. a. tutvus revisjonikomisjoni esimees Priit Kasepalu ühingu koosolekute protokollide ja tegevusaruandega. E-posti teel andsid selgitusi juhatuse aseesimees Artur Räpp ja tegevjuht Helen Künnap. Priit Kasepalu osales 9. mail 2018. a. juhatuse koosolekul toimunud revisjonikomisjoni arvamuse arutelul.

Revideerimise tulemusena tuvastasime järgmist:

2017. aastal toimus 2 üldkoosolekut, osalenuid koos volitatutega 31 ja 20. Juhatuse koosolekuid oli 13, neist 3 SKYPE-i teel. Juhatus on töötanud ühingu tegevuse korraldamisel hoolsalt, teinud rahastusvõimaluste leidmisel kõik endast sõltuva, korrastanud ühingu liikmete arvestust ning pakkunud võimalusi ühingu liikmete omaalgatuse rakendamiseks. Soovitame pöörata tähelepanu ühingu põhikirja kaasajastamisele ning töötada välja ühingu arengukava. Uuendatud kodulehe sisu on vaja täiendada ja teksti viimistleda. Kodulehel ja Facebooki-lehel avaldada senisest enam uudiseid ühingus tehtavast ning info operatiivsemaks muutmiseks kaaluda kodulehel üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollide avaldamist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardi ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Majandustehingud on dokumenteeritud ja kirjendatud raamatupidamisregistrites. Algdokumendid vastavad raamatupidamise seaduse §7 nõuetele. Kuludokumendid on viseeritud.

Rahalisi vahendeid hoitakse kümnel arvelduskontol ja sularaha kassas. Seisuga 31.12.2017. a. oli rahalisi vahendeid kokku 121 956 eurot, sh Swedbanki, SEB panga ja LHV Panga arvelduskontodel 119 867 eurot ning kassas 2 088 eurot. Arvelduskontode saldod on panga väljavõtetega võrreldud, kassas tehtud inventuur.

Nõuded bilansis seisuga 31.12.2017.

Nõudeid üürnike vastu on kajastatud summas 13 342 eurot, sh võlad detsembri eest koostatud arvete alusel tasumise tähtajaga jaanuar 2018. a. ja tähtaja ületanud võlad.

 Kohustised bilansis seisuga 31.12.2017.

Laenukohustised koosnevad SEB Pangalt võetud laenust, mille lühiajaline osa on kajastatud summas 1 842 eurot, tasumise tähtaeg 2018. a.

Võlad tarnijatele 22 253 eurot, tasumise tähtaeg jaanuaris 2018. a.

Kirjel “Võlad töövõtjatele”summas 27 548 eurot on kajastatud ka kasutamata puhkusereserv koos sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmaksega 471 eurot. Töötasu arvestati 2017. aastal 7 905 eurot, sh juhatuse liikme tasu 7 551 eurot. Töötasudelt arvestati sotsiaalmaksu 1 421 eurot. Kokku tööjõukulud 9 326 eurot. See summa ei kajasta sihtfinantseerimise projektide alusel makstud töötasu isiklikele abistajatele summas 126 937 eurot, mis koos sotsiaalmaksuga oli 2017. aastal 162 053 eurot.

Maksuvõlad detsembris väljamakstud tasudelt summas 1 619 eurot on võrreldud Maksu- ja Tolliameti saldoga. Maksude tasumise tähtaeg oli jaanuaris 2018. a.

Sihtfinantseerimise jääk põhivarade soetamiseks oli seisuga 31.12.2017. a. 208 956 eurot, sh Jõulutunneli raha 178 493 eurot.

Tulu ettevõtlusest 2017. aastal 104 365 eurot, sh üüritulu 93 746 eurot.

Kontrolliti raamatupidamisregistrite vastavust koostatud raamatupidamisaruannetega. Lahkuminekuid ei esinenud. Tulude ja kulude arvestus on kooskõlas Raamatupidamise Toimkonna juhendiga RTJ 14 “Mittetulundusühingud ja sihtasutused”. Seadusest tulenevalt oli aastaaruanne sisestatud elektrooniliselt ja koostatud vastavuses kehtestatud elektroonilise taksonoomia vormidele.

 

Oleme veendunud, et Põhja-Eesti Pimedate Ühingu majandusaasta aruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ühingu tegevust 2017. aastal ning finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ja sellel kuupäeval lõppenud aruandeperioodi finantstulemust ning rahavoogusid.

Teeme üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2017. aasta majandusaasta aruanne tulemiga -897 eurot ja bilansi mahuga 435 668 eurot.

 

Tallinn, 9. mai 2018 a.

Komisjoni esimees:      Priit Kasepalu

liikmed:                 Marina Balanenko                                      Leelo Bekker

 

 

Purjetamine on kõikidele, tule merele!

 

Projekt “Erilised purjetajad” loob erivajadustega inimestele võimaluse proovida merelist eluviisi ja nautida purjetamist. Professionaalse treeneri poolt antakse esmateadmised tuuleoludest, paadiehitusest ja lihtsamatest manöövritest merel, peale ABC omandamist saavad erivajadustega inimesed ise purjepaati istuda ja kogenud roolimehega merel käia.

 

Eelnevalt on vaja registreeruda lingil * http://bit.ly/1U49ClV

 

Päästevestid kohapeal olemas ja osalejaid abistatakse paati ronimisel.

2018. aasta Erilisi Purjetajaid toetab Eesti Töötukassa, võileibadega varustab Mamma ja jookidega A.Le Coq.

 

Tallinna Merepäevad, laupäeval, 14. juulil, kell 16:00 – 19:00

Laupäeval, 14. juulil toimub purjetamissündmus "Erilised Purjetajad"

Lennusadama B-kail, kus erivajadustega inimesed saavad purjesportlaste, vabatahtlike ja abistajate toel ise seilata. NYCS purjetamiskooli ja RS Sailors Estonia instruktorid ja sportlased jagavad nippe ja annavad infot moodsatel sportpaatidel purjetamise kohta. Erilisi purjetajaid toetab Eesti Töötukassa.

 

Kuressaare merepäevad, laupäeval, 11. augustil, kell 17:00

Laupäeval, 11. augustil toimub purjetamissündmus "Erilised Purjetajad"

Kuressaare jahtsadamas, kus erivajadustega inimesed saavad purjesportlaste, vabatahtlike ja abistajate toel ise seilata. Parapurjetaja Anre Nõmme ja treener Viktor Umb jagab nippe ja annab infot parapurjetamise kohta.

 

Facebook

https://www.facebook.com/erilisedpurjetajad/

 

 

Kutsume sind ansamblisse laulma!

 

Hea lauluhuviline!

Oled sa mees või naine - kutsume sind laulma!

Kui sulle meeldib muusika, laulda nii koorilaule kui ka tänapäevaseid muusikateoseid, ootame sind laulma. Tähtis on, et sa pead viisi ja leiad aega lauluproovides käimiseks.

Proovid algavad sügisel, üks kord nädalas, alates septembrist, Tondi8a saalis. Täpse päeva ja aja lepime kokku hiljem.
Kui see kuulutus sind kõnetas, siis anna endast teada Ulrika Tintile, helistades telefonidel

6748 945, 55570848 või kirjutades e-posti aadressile ulrika@ppy.ee

 

 

Kuulutused

 

Eesti Pimedate Raamatukogu raamatute laenutus on avatud:

Esmaspäevast neljapäevani kella 10:00 - 16:00

Aadress: Suur-Sõjamäe 44a, Tallinn

Lugejateeninduse küsimustes saab Eesti Pimedate Raamatukogu poole pöörduda kahel telefonil: 674 8212 ja 600 7771.

 

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik kasutada veebiraamatukogu. See asub aadressil www.veebiraamatukogu.ee

 

Kodulehekülg internetis: www.epr.ee

 

*

 

Neljapäeviti kell 14:00 – 16:00 on Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel võimalik Tondi 8a ruumis 113 (vastuvõturuumis) raamatukogust laenatud teavikuid tagastada ja eelnevalt tellitud raamatuid kätte saada.

 

Tähelepanu!
Viimane laenutuspäev enne suvepuhkust on 14. juunil ning uuesti alustatakse 6. septembril.

 

*

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtuajad on järgmised:

Teisipäeviti kella 12:00 kuni 17:00

Neljapäeviti kella 10:00 kuni 15:00

 

Tähelepanu!
Ühingu viimane vastuvõtupäev enne suvepuhkust on 10. juulil ning uuesti alustatakse liikmete vastuvõtuga 21. augustil.

 

PPÜ liikmemaksu (4 eurot aastas) on võimalik tasuda ühingu vastuvõtuaegadel sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925. Selgitusse palume märkida: liikmemaks, periood ja nimi.

Palun kontrollige oma liikmemaksu tasumist!

Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks.
 

Koduleht: www.ppy.ee

 

*

 

Selleks, et saada kiiresti nägemispuudega inimesi puudutavat infot soovitame liituda PPÜ Teade meililistiga. Liitumiseks saatke vastavasisuline e-kiri aadressile listid@ppy.ee

 

*

 

„Kuukiire“ toimetus soovib kõigile oma lugejatele päikselist teguderohket suve.
Järgmine infoleht ilmub septembris 2018.

Infolehe lõpp