Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2015. aasta tegevusaruanne

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2015. aasta tegevusaruanne
04.12.2017

2015. aastal järgis Põhja-Eesti Pimedate Ühing, edaspidi Ühing, oma tegevuses Ühingu põhikirja ja tegevuskava.
31. detsember 2015 seisuga kuulus Ühingusse 480 liiget. 2015 aastal astus Ühingusse 13 ja kustutati liikmete nimekirjast 54 isiku nimed.
2015 aastal juhtis Ühingu tegevust 9-liikmeline juhatus koosseisus: Janne Jerva (esimees), Artur Räpp (aseesimees), Leelo Bekker, Ališer Hožanijazov, Julia Kabanova, Margus Kiin, Kristiina Peetsalu, Christel Sogenbits ja Ahti Tomp.
2015. aastal toimus 2 Ühingu üldkoosolekut ja 9 juhatuse koosolekut.
Ühingu esimees töötas 2015. aastal palgalisel ametikohal. Tema aastane brutotasu esimehe töö eest oli 2735 eurot, töötajate brutopalk oli 14715 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks ja töötuskindlustuse makse.
Lisaks esimehele töötas Ühingus põhikohaga kuus töötajat: juhiabi, kultuuri- ja sporditegevuse koordinaator, valvur, majahoidja, koristaja ning kuni oktoobrini IT-konsultant.

2015. aastal olid Ühingu peamisteks tegevussuundadeks:
Ühingu võimekuse suurendamine ja Ühingu finantsolukorra parandamine;
Nägemispuudega inimeste iseseisva toimetuleku parandamine, liikmete tööhõive, esmatasandi rehabilitatsioon ja nõustamine, liikmete huvide eest seismine, sportliku, huvialaliste ja vabaaja tegevuste korraldamine. Pöörati tähelepanu ka mitte-eestlastest Ühingu liikmete aktiviseerimisele ning info edastamise tagamisele. Lisaks mainitud tegevusvaldkondadele jätkus Tondi 8a maja haldamine ning remonditöö.

Ühingu 2015 aasta töös paistsid silma järgmised tegevused:
Ühing osales aktiivselt töövõimereformi arutelus.
EAS Regionaalsete investeerimistoetuste andmise programmi toel renoveeriti Tondi 8A saal, viies parendustööd läbi vastavalt renoveerimisprojektis ettenähtule.
Ühingu aktiivse arendamise tulemusena laienes märgatavalt infovahetus erinevate organisatsioonide vahel, seal hulgas laiendati ka info levitamist poliitikutele. Olemaks edukam maja haldamisel, sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning tööhõivereformis kaasarääkimisel, panustati olulisel määral Ühingu töötajate koolitamisse. Mitmes valdkonnas tehti tihedat koostööd Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeeriumi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja mitme teise organisatsiooniga.
2015. aastal korraldati valge kepi päeva puhul üritus Ühingu liikmetele, millest võttis osa ligi 100 inimest.
Olulisel määral panustati ligipääsetavuse parendamisse, osaledes nõupidamistel, tehes ettepanekuid parendusteks ning osaledes võrdõiguslikkuse voliniku kampaanias „Siia saab“. AS telekomi toetusel saadi Ühingule vajalikku kontorimööblit;
PPÜ auliikme nimetus anti kolmele inimesele: Anne-Mall Kroon, Vello Loogna ja Aino-Asta Veenre.

Aruandeaastal töötasid järgmised Ühingu juhatuse poolt kokku kutsutud tööorganid:
Kultuuri- ja spordikomisjon: Ahti Tomp, Avo Falkenberg, Margus Kiin, Kristiina Peetsalu;
Infolehe Kuukiir toimetus: Mirja Räpp (peatoimetaja), Eduard Borissenko, Jakob Rosin, Vello Vart;
Põhikirja komisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Kristiina Peetsalu, Christel Sogenbits;
Põhivara komisjon: Janne Jerva, Helen Künnap, Kristiina Peetsalu;
Majanduskomisjon: Janne Jerva, Inga Kärg, Helen Künnap, Kristiina Peetsalu, Artur Räpp.
Ligipääsetavuse komisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Christel Sogenbits, Ališer Hožanijazov. alates 5. augustist lisandusid Priit Kasepalu ja Viktor Paring.

Haridus, rehabilitatsioon ja ligipääsetavus:
Tallinna ligipääsetavuse parendamiseks esitati Tallinna invakomisjonile ettepanekute pakett;
Aidati kaasa füüsilise keskkonna ligipääsetavuse parendamisele ning ligipääsetavamate tarkvarade ja e-teenuste loomisele, tehes selleks koostööd Eesti Pimedate Liidu ja teiste organisatsioonidega;
28.07 – 01.08 osaleti Eesti Pimedate Liidu poolt korraldatud „Aita ennast ise“ rehabilitatsioonilaagris (4 inimest) Lemmeranna külalistemajas;
Ühingu ruumides korraldati Silmalaeka abivahendite presentatsioone, toimus abikoerte infopäev;
Eduard Borissenko osales Tallinna Invakomisjoni töös;
Ühingus töötas nägemispuudega inimestele kohandatud arvutiklass, kus oli võimalik kasutada ka lugemistelerit. Arvutiklassi kasutas MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus oma koolituskursuste läbiviimiseks.
Tegeleti väga aktiivselt koos Tallinna Transpordiameti ja Kommunaalametiga Tallinnas liikumise tingimuste parendamisega.

Sport:
Ühingus tegeleti regulaarselt järgmiste spordialadega:
Pimedate lauatennise treeningud;
Wu-shu (enesekaitse);
Joogatreeningud;
Kabe-male treeningud;
Ujumistreeningud;
Jätkati Tallinna tervisespordiradade tutvustamist nägemispuudega inimestele ja neil radadel tervisekäimiste korraldamist;
Toimus kabe-male sõprusturniirid Haabersti sotsiaalkeskusega. Toimusid regulaarselt ühingusisesed male-kabevõistlused;
Osaleti Eesti Paraolümpiakomitee kabe ja male meistrivõistlustel;
Heiki Sookruus osales Puuetega Inimeste 2. Male Maailmameistrivõistlustel Dresdenis, Saksamaal.

Kultuuriline tegevus:
Terateatri 2015. aasta lavastused:
„Veidrad jutud pimekohvikus“ rahvusvaheliseks teatripäevaks;
„Tristan ja Isolde“ Tallinna Vanalinna Päevadel;
„Pime päev“ PPÜ jõulupeol. Kõigi nende lavastaja on teatri kunstiline juht Jaanika Juhanson.
2015. aastal toimusid regulaarselt Ühingu puhkpilliorkestri proovid; Puhkpilliorkester andis 9 kontserti: muuhulgas Tallinna Vanalinna Päevadel, dirigendi Vello Loogna 75. juubelikontsert Eesti Rahvusraamatukogus. Lisaks osales orkester Eesti Pimedate Liidu ühendorkestri koosseisus kontsertreisil Vormsil ja Läänemaal;
Ühingu solistid, Vello Vart, Svetlana Galiguzova, Ene Raissar ja teised, esinesid samuti mitmel kontserdil;
Ühing korraldas 2015. aastal mitmeid vabaaja üritusi (kontserdid, tähtpäevade tähistamised, filmi- ja tantsuõhtud). Olulisim neist oli Ühingu jõulupidu, millest võttis osa üle 90 inimese.
Ühingu lauluklubi käis Kaia Nõlvaku eestvedamisel koos 10 korda.
Ühingu liikmetel oli võimalik osa võtta uusi käsitööliike tutvustavatest töötubadest, juhendajad Tallinna ülikoolist ja Tugikeskusest Juks.
Keraamikaahju soetamisega paranesid oluliselt keraamikaringi tingimused.
Detsembris avati Eesti Pimemassööride Massaažikeskuse ooteruumis nägemispuudega inimeste käsitöö müügivitriin.
Mai kuuni toimus kuuldemängualane loengusari.


Info edastamine ja üldsusega suhtlemine:
2015. aastal ilmus 10 numbrit infolehte Kuukiir Teade listis, Ühingu kodulehel ning koostöös Eesti Pimedate Raamatukoguga helivariandis;
Ühing uuendas regulaarselt oma kodulehte (www.ppy.ee). Selle eest hoolitsesid peamiselt Ahti Tomp, Siim Puidet ja Katrin Margus;
Infot edastati viie listi kaudu: Teade (195 liiget), Juhatus (13 liiget), Noored (30 liiget), Vene (45 liiget) ja Arvuti (35 liiget).
Suurema osa listide haldamisest teostas Artur Räpp, kellele olid abiks Aleksandr Sanko, Viktor Paring ja Jakob Rosin;
Ühingu juhatuse liikmed andsid intervjuusid järgmistele meediakanalitele: Õhtuleht, Vikerraadio, ETV, ETV+, Raadio 4, Kanal 2. Ühingu töötajad olid abiks kolmele üliõpilasele andes nende ülikooli tööde jaoks intervjuusid.

2015. aastal läbi viidud projektidest ja rahataotlustest:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt finantseeritud teenused ja projektid:
Isikliku abistaja teenus;
Psühholoogilise nõustamise teenus;
15-le nägemispuudega inimese juhtkoerale kvaliteetse koeratoidu teenus;
Infomaterjalide kohandamise teenus;
Nägemispuudega inimeste kokanduse ja käsitööprogramm;
Kogemusnõustamise projekt;
Kohandatud teenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele;
Tallinna terviseradade tutvustus nägemispuudega inimestele.
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet:
Ühingu puhkpilliorkestri ja solistide kontsertide toetamine.
Hasartmängumaksu Nõukogu Tallinna Puuetega Inimeste Koja kaudu: Infoleht Kuukiir ja ürituste korraldamine.
Hasartmängumaksu Nõukogu: Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegevusprojekt.
Tallinna Kesklinna Valitsus: Ühingu Puhkpilliorkestri ja Terateatri esinemine Tallinna Vanalinna Päevadel.
Eesti Puuetega Inimeste Fond: keraamika ja käsitöö edendamine.
Eesti Kultuurkapital:
Kuuldemängualane loengusari;
PPÜ ajaloo jäädvustamine.
Põhilisteks projektide ja rahataotluste kirjutajateks olid Janne Jerva ja Ahti Tomp.

Mitterahastatud taotlused:
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti projektid: „Nägemispuudega inimestele kohandatud sotsiaalkeskuse käivitamine Ühingu majas“ ja „Nägemispuudega inimestele tegevus- ja kaitstud töökeskuse käivitamine“;
Ühingu maja renoveerimisprojekti rahataotlus esitati järgmistele organisatsioonidele: Riigikogu sotsiaalkomisjon, Eesti Puuetega Inimeste Fond, Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium ja Tallinna Linn.
Briti Eesti Kaubanduskoda: Ühingu saali valgustuse renoveerimine;
Sev arenguprogramm: PPÜ käsitööklassi valgustuse parendamine.
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet: Terateatri vabaõhulavastus „Tristan ja Isolde“.

2015. aastal oli Ühing järgmiste organisatsioonide liige:
Eesti Pimedate Liit (kuni 6. aprillini esindajad Eduard Borissenko, Priit Kasepalu, Jaanus Riimets, Artur Räpp ja Vello Vart, alates 6. aprillist: Janne Jerva, Igor Mardi, Artur Räpp, Christel Sogenbits ja Ahti Tomp);
Tallinna Puuetega Inimeste Koda (kuni 5. augustini esindaja Eduard Borissenko, asendaja Christel Sogenbits, alates 5. augustist esindajateks Christel Sogenbits ja Kristiina Peetsalu);
Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (Ühingu esindajateks Julia Kabanova, Priit Kasepalu ja Artur Räpp;
Pimedate Töökeskus Hariner (esindaja Eduard Borissenko);
Eesti Pimedate Spordiliit (esindajad: Edgar Gazizov, Ališer Hožanijazov, Rea Kukk, Kaia Nõlvak, Ahti Tomp);
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik: (esindaja Janne Jerva).

Eesti Pimedate Liit pakkus Ühingu liikmetele osalemist rehabilitatsioonikursustel, korraldas EPL puhkpilliorkestri tööd, mille koosseisu kuulub Ühingu puhkpilliorkester, andis välja ajakirja Valguse kaja, mida levitas tasuta oma liikmete hulgas, arendas füüsilise ja sotsiaalse keskkonna ligipääsetavust nägemispuudega inimestele. Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakkus meie liikmetele mitmesuguseid koolitusi, seminare ja vabaajaüritustest osavõtu võimalusi. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega korraldati mitmeid rehabilitatsioonialaseid kursusi. Eesti Pimedate Spordiliit korraldas üle-eestilisi spordivõistlusi, millest võtsid osa ka Ühingu liikmed.
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik toetab Ühingut teadmistega majanduslikul toimetulekul ja sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning esindab Ühingut antud valdkonnas Eesti tasandil.

2015. aastal tegi Ühing koostööd veel järgmiste organisatsioonidega:
Mittetulunduslikud organisatsioonid:
Eesti Pimemassööride Ühing, Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Jumalalaegas, LC Vanalinn, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Toidupank, No Angels.
Riiklikest, kohaliku omavalitsuse asutustest ja äriettevõtetest tehti tihedamat koostööd mitme Tallinna linnaameti, Eesti Pimedate Raamatukogu, Tallinna ja Tartu Ülikooli, Avail Groupi, Estonia teatri, Monster Musicu , Tallinna Heleni kooli ja Swedbankiga. Oluliselt süvenes koostöö Eesti Töötukassaga. 2015. aastal kohtuti Lõuna-Eesti Pimedate Ühinguga, lisaks kahe nägemispuudega inimeste ühingu esindajatega Lätist ja Soomest.

Ühingu olulisemad tegevussuunad 2016. aastal on:
• ligipääsetavuse suurendamine infole;
• nägemispuudega inimeste sotsiaalset aktiivsust toetavate teenuste arendamine;
• nägemispuudega inimeste tööhõive parandamine;
• füüsilise ja sotsiaalse ligipääsetavuse parandamine;
• avalikkuse teavitamine nägemispuudega inimeste vajadustest;
• tegevus- ja kaitstud töökeskuse teenuse arendamine ja selleks vajalike ressursside leidmine;
• nägemispuudega inimestele sobivate käsitöö liikide arendamine;
• Tondi 8a hoone rekonstrueerimisprojekti etapiviisiline elluviimine ning selleks vajalike ressursside leidmine.