Tulevikuplaanid

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) eesmärgiks pikemas perspektiivis on pimedate ja vaegnägijate puude spetsiifikat ning teiste puudeliikide ja vähekindlustatud elanikkonna gruppide vajadusi arvestava koolitus- ja sotsiaalkeskuse arendamine sotsiaalseks ettevõtteks Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ruumides aadressil Tondi 8a Tallinn.
PPÜ näeb ennast tulevikus avaliku sektori koostööpartnerina, kus osaletakse aktiivselt sihtgrupi huvide esindamisel, kuid suudetakse koolitus- ja sotsiaalkeskuse teenused hoida töös peamiselt oma vahenditest.
Lisaks eelnimetatule on PPÜ eesmärgiks koondada pimedate ja vaegnägijate tegevused ja neile pakutavad teenused PPÜle kuuluvasse hoonesse aadressil Tondi 8a. Hetkel tegutseb hoones lisaks PPÜle Eesti Pimemassööride Ühing (EPMÜ) ja Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (NIRK).

Koolitus- ja sotsiaalkeskuse käivitamise peamisteks takistusteks on Tondi 8a ruumide kehv seisukord ning ressursside puudumine kvalifitseeritud tööjõu palkamiseks. PPÜ praegune majanduslik olukord ei võimalda ei teenuste töös hoidmist ega ka hoone rekonstrueerimist oma vahenditest.
Samas võimaldavad PPÜ pikaajalised traditsioonid arvestada reaalsete vajadustega koolitus- ja sotsiaalkeskuse pakutavate teenuste planeerimisel. Koostöös riigi, töötukassa ning kohalike omavalitsustega on võimalik luua professionaalne tugisüsteem, kus väheneb võimalus, et inimene „kaob süsteemis“. Peale hoone rekonstrueerimist on koostöös avaliku sektoriga võimalik pakkuda tuge lisaks ühingu sihtgrupile ka teistele vähekindlustatud elanikkonna gruppidele.
Tallinna kesklinnas asuvas avalikuks kasutuseks ette nähtud hoones koolitus- ja sotsiaalkeskuse teenuste pakkumine toetab ka kontakti loomist erinevate inimestega erinevatest valdkondadest, mis omakorda loob uusi võimalusi erinevatel elualadel.

2011. aasta jõulutunneliga kogutud annetused võimaldasid eesmärkidele lähemale jõudmist. Annetuste toel on PPÜ tellinud Tondi 8a hoone rekonstrueerimise projekti. Ka võimaldas jõulutunneli toetus EPMÜ ruumide rekonstrueerimist, mis tõi majja pimemassööride toetatud töökeskuse. Kolmandat osa kogutud annetustest hoitakse arvel – omaosaluseks, juhul kui tekib võimalus taotleda hoone rekonstrueerimiseks toetus.
PPÜ tänab südamest eesti rahvast, kes annetas jõulutunneli kaudu!

Loe lähemalt ehitusprojektist siit.

Ehitusprojekti valmimise järel on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) toetuse raames (vt projekti kohta ka siit) koostatud äriplaan (sh finantsanalüüs), mille eesmärgiks oli tuvastada PPÜ tulevikustsenaariumite majanduslik mõttekus ja leida nendest majanduslikult tasuvaim.
Tulenevalt finantsanalüüsist lähtub PPÜ edasiste otsuste tegemisel sotsiaalse ettevõtluse ärimudelist. Ettevõtlustulu saadakse hoones asuvatest rendipindadest ning avalikuks kasutuseks ette nähtud teenustest (hostel, jõusaal).
Investeering hoone rekonstrueerimiseks on võimalik riigi, kohaliku omavalitsuse ja sponsorite toel. PPÜ pakub hoone rekonstrueerimise rahastamisel riigi ja KOV poolt välja lahenduse, kus omalt poolt antakse garantii, et kokku lepitud arv aastaid täidetakse teenuste töös hoidmisega avaliku sektori ülesandeid. Nimetatud ülesannete mitte täitmise korral kohustutakse rekonstrueerimiseks antud investeering tagasi maksma proportsionaalselt töös hoitud ajaga.

Loe lähemalt finantsanalüüsist siit.