Organisatsioon

Põhja-Eesti Pimedate Ühing (PPÜ) on nägemispuudega inimesi koondav, nende õiguste eest seisev ja neile erinevaid teenuseid osutav organisatsioon. Seisuga jaanuar 2023 kuulub Ühingusse ligi 427 nägemispuudega inimest.

PPÜ töö on pikaajaliste traditsioonidega. 11. detsembril 1921 asutati Tartus Eesti Pimedate Hoolekandeselts “Pimedate abi”. 3. märtsil 1922 registreeriti selle seltsi juurde Tallinna haruselts. Viimase järeltulijaks ongi Põhja-Eesti Pimedate Ühing, mille keskus asub Tallinnas aadressil Tondi 8a.

PPÜ on hoidnud oma rohkem 100 tegevusaasta jooksul elus nägemispuudega inimeste kodanikualgatusel põhinevat tegevust ning toetanud selle kaudu pimedate ja nõrgaltnägevate inimeste erivajadustele kohandatud teenuste arengut Eestis.

PPÜ juhindub oma töös Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal vastu võetud Kodanikuühenduste eetikakoodeksist.

Eesti Vabariigi taasiseseisvumise perioodil olid Pimedate süsteemi organisatsioonid N-Liidu-aegsete ressursside baasil hästi kindlustatud ning jätkusuutlikud, mis võimaldas paljudel organisatsioonidel tegutseda ja püsima jääda käesoleva ajani. Kuna käesoleval ajal ei laiene nägemispuudega inimesi koondavatele ja neile teenuseid pakkuvatele organisatsioonidele mingeid tegevuseks vajalikke ressursse tekitavaid soodustusi ning neil puudub stabiilne riiklik finantseerimine, siis on projektitöö baasil väga keeruline oma sihtgruppi avalikes huvides kaitsta ja esindada ning tegevusi ja teenuseid pakkuda ning neid ka edasi arendada.

PPÜ on edasi arendanud nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni ja tööhõivet toetades seeläbi nende igapäevatoimetulekut, naasmist avatud tööturule, hariduse omandamist, vaba aja veetmist ja täisväärtusliku liikmena lõimumist ühiskonda, seda kõike olenemata üldistest ühiskondlikest oludest. PPÜ katab sotsiaalvaldkonnas tegevusala, kus riigi osalus ja võimalused on hetkel piiratud.

Tondi 8a majast on aastakümnete jooksul saanud Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste oluline keskus, kus inimesed on harjunud osalema Ühingu poolt pakutavatel üritustel ja kasutama neile mõeldud teenuseid. Olenemata sisulise töö projektipõhisusest oleme suutnud luua oma liikmetele toimiva rehabiliteerimissüsteemi ning erivajadusi toetavate teenuste võrgustiku.

Nägemispuudega inimesed vajavad tegevuskeskuseks oma puude spetsiifikast tulenevalt nende erivajadustele kohandatud keskkonda. PPÜ juhatus on viimastel aastatel tegelenud peamiselt Tallinnas aadressil Tondi 8a Ühingule kuuluva maja kohandamisega nägemispuudega inimeste tegevuskeskuseks.

Lisaks PPÜ-le asuvad Tondi 8a majas ka Eesti Pimemassööride Ühingu koolituskeskuse ja Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskuse ruumid.

Käesolevaks ajaks on aastakümnete tagused ressursid ammendunud ning PPÜ Tondi 8a maja vajab, arvestades järjest suuremaid nõudmisi, täiendavaid vahendeid tegevuste säilitamiseks ja jätkamiseks.

PPÜ Tondi 8a maja on eelmise sajandi viiekümnendatel aastatel ehitatud tootmishoone, mida on viimase 15 aasta jooksul jõudumööda oma vahenditest (majast saadav renditulu) ja projektitöö toel kaasajastatud: renoveeritud maja katus, paigaldatud keskküte, vahetatud kogu maja aknad ja uksed ning teostatud väikeses mahus siseruumide remonti.

Käesoleval hetkel töötab PPÜ juhatus välja projekti nägemispuudega inimestele sotsiaalkeskuse loomiseks. Soovides Keskusesse koondada olemasolevatele lisaks mitmesuguseid rehabiliteerimis-, vaba aja veetmise-, kultuuri ning spordi võimalusi.

Samas on sotsiaalkeskusena jätkamiseks vaja muuta keskuse olmetingimused kaasaja nõuetele vastavaks. Riiklike ja KOV poolt PPÜ-le delegeeritud teenuste osutamiseks on vajalik ruumid viia vastavusse tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetega (paigaldada ventilatsioon, vahetada välja elektrisüsteemid ning vee- ja kanalisatsiooni torustik, paigaldada tuletõrjesignalisatsioon ja nõrgaltnägijatele sobiv valgustus, teha sanitaarremonti jne). Samuti on vaja maja soojustada ning korrastada välisfassaad.

Tondi 8a majas asub Põhja-Eesti regioonis ainulaadne pimedatele ja nõrgaltnägijatele teenuseid pakkuv tegevuskeskus. On oluline, et keskuse olmetingimused vastaksid igati nõuetele ning tagaksid igakülgse turvalisuse sealviibivatele nägemispuudega inimestele. Soovime muuta ka maja välisilmet linnapilti sobivamaks ning nägemispuudega inimeste keskusena konkurentsivõimelisemaks ja arvestatavamaks koostööpartneriks nii Tallinna linnale kui ka mistahes teistele organisatsioonidele Eestis ning väljaspool.

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatus soovib tulevikus koondada PPÜ majja erinevad nägemispuudega inimeste organisatsioonid ning nende poolt pakutavad teenused. Soovime, et PPÜ majast saaks üle-eestiline nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskus, mille eeskujuks võiks võtta Soome Nägemispuudeliste Keskliidu Iirise keskuse Helsingis.

Hea uudise saime 2011 aasta novembris, kui Eesti Televisioon ja heategevusele suunatud saade Jõulutunnel otsustasid koguda 2011 Jõulude ajal raha PPÜ tegevuskeskuse ruumide renoveerimiseks. Kogutava raha abil saame tellida ühingu majale ehitusprojekti ning olenevalt summast, loodetavasti alustada ka ventilatsioonisüsteemi väljaehitamist.

Kui kõik õnnestub nii nagu praegu plaanis, koondub järgnevatel aastatel suurem osa pimedatele ja nõrgaltnägevatele inimestele mõeldud teenustest, rehabilitatsioonist ja ümberõppest Tondi 8a majja.