Mai 2018

“KUUKIIR”

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht nr. 5

 

Ilmub alates novembrist 1997.

 

Infolehe väljaandja:

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

 

Aadress: Tondi 8A, Tallinn, 11313

Telefon: 6 748 945

E-post: ppy@ppy.ee

 

Infolehe toimetus:

Peatoimetaja: Mirja Räpp

telefon: 58 141 363

E-post: mirjak@hot.ee

 

Toimetuse liikmed:

* Eduard Borissenko

* Jakob Rosin

* Vello Vart

 

 

Sisukord

 

 • Juhtkiri: 9. juunil on ühingu üldkoosolek
  Mirja Räpp
 • Märtsikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses
 • Ühingu 2017 aasta tegevusaruanne
 • Ühingu tublimaid tegijaid aastast 2017
  Vello Vart
 • Meenutusi Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva kontserdilt
  Aime Romanenkova
 • Kutsume sind laulma!
  Ulrika Tint
 • Kuulutused
   

 

 

Juhtkiri:

9. juunil on ühingu üldkoosolek

 

Kui oma juunikuiseid plaane paika panema hakkate, tasub 9. kuupäev muudest ettevõtmistest vabaks jätta. Õigem oleks öelda, et sinna ei saagi midagi suurt enam planeerida, sest vähemasti osa päevast ongi teil juba kinni. Sel laupäeval toimub nimelt ühingu üldkoosolek, kus iga ühingu liige võimalusel kohal võiks olla. Üldkoosoleku päevakorras on sel korral vaid kolm päevakorrapunkti.

 

Kõigepealt vajab kinnitamist ühingu 2017 aasta majandusaasta aruanne. See mahukas dokument koosneb mitmest osast ning üheks neist on tegevusaruanne, millega saate tutvuda käesolevas infolehes. Kõik, kes üldkoosolekust osa võtavad, saavad loomulikult kohapeal teha omapoolseid märkusi ja ettepanekuid ning esitada küsimusi.

 

Teine päevakorrapunkt ootab üldkoosolekult auliikmete kinnitamist või siis mittekinnitamist. Kõik te olete saanud esitada omapoolseid kandidaate, kellele võiks ühingu auliikme auväärse nimetuse anda. Aastas saab auliikmeks kinnitada maksimaalselt kolm inimest. Mõnel aastal võib auliikmeid ka üldse mitte valida, sest alati ei pruugi oma tegudega kuidagi väga eriliselt silma paistvaid inimesi lihtsalt olla. Oluline on, et auliikme staatus säilitaks aja jooksul oma erilisuse ega muutuks kergekäeliselt väljaantavaks nimetuseks. Tegelikult on nii, et mida vähem auliikmeid meil on, seda väärtuslikum on nimetus selle saajale. Kindlasti on meie ühingu liikmete ja toetajate hulgas palju toredaid ja töökaid inimesi, kuid samas ei saa ka iga teine inimene auliige olla. Kui igal aastal lisandub kolm auliikme staatusega isikut, siis võib auliikmeid väga kiiresti ja väga palju saada. Igatahes on siin koht korralikuks kaalumiseks. Ühingu juhatus on sel korral üldkoosolekule kinnitamiseks kolm inimest välja valinud ja edasine on üldkoosoleku kätes.

 

Juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmised kolm tublit inimest: Ene Lepassaar, kes on tasuta ja vabatahtlikkuse korras mõned aastad tagasi, ühtekokku kümmekond aastat, meie ühingu inimestele inglise keelt õpetanud. Žanetta Konšu, kes on pikki aastaid ühingus vabatahtlikku tööd teinud ja viimastel aastatel teinud seda eelkõige toitlustamise vallas. Avo Falkenberg, kes aastaid ühingus sporditegemist aktiivselt tagant lükanud, nooremaid ühingukaaslasi sporti tegema ärgitanud, olles ka ise tubli spordimees. Ta on korraldanud pimelauatennise võistlusi nii kohalikul kui välisriikide tasandil.

 

Nii nagu viimastel üldkoosolekutel tavaks, jagatakse kolmanda päevakorrapunkti juures liikmetele infot ühingus lähiajal toimuva kohta. Muuhulgas kuulutatakse taas välja isetegemise konkurss. Rohkem teavet konkursi kohta saab üldkoosolekul kohapeal, lähiajal Teade-meililisti vahendusel ning järgmises „Kuukiires“. Eelmises infolehes avaldatud üldkoosoleku algses päevakorras võisite märgata punkti ühingu arengukava kinnitamise kohta, kuid juhatus otsustas selle päevakorrast välja jätta. Põhjuseks tekkinud ajanappus arengukava põhjalikuks ettevalmistamiseks. Tegemist on väga olulise dokumendiga ning ettevalmistustöö nõuab palju aega ja ühist mõttetööd. Seega lükkus arengukava kinnitamine edasi.

Kohtumiseni üldkoosolekul.

 

Mirja Räpp

Peatoimetaja

 

 

Märtsikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses

 

Koosolek toimus 28. märtsil 2018. aastal.

Koosolekut juhatas Artur Räpp ja protokollis Ulrika Tint.

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Eduard Borissenko, Janne Jerva, Kert Küla, Artur Räpp ning tegevjuht Helen Künnap.

Skype teel võtsid koosolekust osa Kristiina Peetsalu ja Margus Kiin.

Puudus Ahti Tomp.

 

 

Koosoleku päevakorras oli ühtekokku kaheksa küsimust:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine ja lahkunud liikmete ühingu nimekirjast kustutamine.
 2. Isikliku abistaja teenusest.
 3. Üldkoosoleku ettevalmistamine.
 4. Tondi 8A haldamisest.
 5. Ühingu töökorraldusest.
 6. Ühingu esindamine Eesti Pimedate Liidu (EPL) üldkoosolekul.
 7. Tegevus ajavahemikul 28. veebruar kuni 28. märts 2018.
  8. Jooksvad küsimused.
   

 

Koosoleku esimese päevakorrapunkti teemaks oli uute liikmete vastuvõtmine ja lahkunud liikmete ühingu nimekirjast kustutamine.

 

Juhatus otsustas:

Liikmeteks vastu võtta Marve Karo ja Kaivo Ploom.

Liikmete nimekirjast kustutada seoses sooviavaldusega Rene Kannel ja seoses surmaga Sergei Jefimov.

 

 

Teise päevakorrapunkti juures räägiti isikliku abistaja teenusest.

 

Üle vaadanud isikliku abistaja teenuse tundide hetke seisu ja läbi arutanud laekunud avaldused otsustas juhatus jagada tunnid vastavalt prioriteetidele ja võimalustele.

 

 

Kolmanda päevakorrapunkti all räägiti üldkoosoleku ettevalmistamisest.

 

Artur Räpp selgitas, et majandusaasta aruanne raamatupidamise osa on tegemisel. Tegevusaruande koostamise jaoks on vaja täpsustavaid andmeid. Mõlemad dokumendid saadetakse juhatuse meililisti ja lõplikul kujul kinnitame need mai juhatuse koosolekul. Mai koosolekul kinnitame ka lõpliku üldkoosoleku päevakorra.

 

 

Neljanda päevakorrapunkti juures räägiti Tondi 8a haldamisest.

 

Helen Künnap rääkis, et Tondi 8a maja kanalisatsioonikaevud lähevad vett täis, seetõttu oli uputus soklikorrusel. Kaevud küll tühjendati, aga probleem on tõenäoliselt Magdaleena 9 asuval krundil. Kontrollida tuleb veel krundi ümber olevaid kaevusid ja teha puhastus, mis on küll ajutine lahendus.

Juhatus otsustas Magdaleena 9 omanikuga kokkuleppimise järel teostada kõigepealt seal asuvate torude survepesu. Kuna antud krunt pole aktiivses kasutuses, leidis juhatus, et PPÜ võib vajadusel survepesu teha ka omal kulul, kuna see on oluliselt odavam ja kiirem lahendus kui kõik teised võimalused.

Küsida hinnapakkumist kogu kanalisatsioonisüsteemi diagnostiliseks uurimiseks.

 

Alustati käsitööruumi laiendustöödega. Hetkel pole veel koridoridesse uusi tuletõkkeuksi paigaldatud, sest käivad viimistlustööd. Elektriruum on praktiliselt valmis, viimistlustööd käivad hetkel. Peakilp on tellitud.

Juhatus arutas veel Ühingule võlgu olevate rentnike küsimusi.

 

 

Viienda päevakorrapunkti juures räägiti PPÜ töökorraldusest.

 

Juhatus arutas veebruaris toimunud üritust – infotund venekeelsetele liikmetele, mis oli projektipõhine üritus. Jaanuari koosolekul oli küll juttu, et Ühing esitab projekti Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile ning selle ürituse planeeritav kulu on kuni 150 eurot. Enne üritust tuli vastus, et projekti rahastati väiksema summaga.

Ürituse läbiviimisel toimus aga mõningane ülekulutamine, kuna summade vähenemisega ei arvestatud. Igal projektil on omad nõuded ja neid tuleb täita.

Juhatus otsustas, et enne ürituse toimumist tuleb kooskõlastada ürituse organiseerijal, missugused on projekti kulud ning nõuded.

 

 

Kuuenda päevakorrapunkti teemaks oli ühingu esindamine Eesti Pimedate Liidu üldkoosolekul.

 

Artur Räpp andis ülevaate: 22. märtsil toimus Eesti Pimedate Liidu üldkoosolek. Meie ettepanek, lisada Eesti Pimedate Liidu tegevuskavva ka ühendpuhkpilliorkestri tegevus, lükati tagasi. Põhikirja paranduse juures toimus arutelu, kas piirata liikmetel olevate volituste arvu. Otsustati volituste arvu mitte piirata.

 Pärast toimunud arutelu otsustas juhatus pöörduda Eesti Pimedate Liidu juhatuse poole järgmise ettepanekuga:

Viia Eesti Pimedate Liidu põhikirja sisse parandus, mis piirab Eesti Pimedate Liidu üldkoosolekul ühel liikmel olevate teiste liikmesühingute volituste arvu.

Kuna see küsimus on PPÜ jaoks väga oluline, pöörduda teiste liikmesühingute poole, leidmaks oma ettepanekule täiendavaid toetajaid.

 

 

Seitsmenda päevakorrapunkti juures räägiti ühingu tegevusest ajavahemikul 28. veebruar kuni 28. märts 2018.
 

01. märtsil osales Artur Räpp Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis invatranspordi arendamise arutelul.

10. märtsil osales Helen Künnap Changemakers Academy programmi finaalgalal. Ühinguga koostööd teinud tiim Puhkus Kuubis võitis.

12. märtsil esitasid Janne Jerva, Helen Künnap ja Changemakers Academy osalejad MTÜ-le Eesti Külaliikumine Kodukant projektitaotluse kogukondade EV 100 taotlusvooru fotokoolituste sarja läbiviimiseks ja näituse korraldamiseks.

12. märtsil avati galeriis Positiiv fotonäitus „Teine vaatenurk“. Korraldasid Changemakers Academy osalejad.

16. märtsil osales Kert Küla Tallinna Ülikooli kolmeteistkümnenda aastapäeva konverentsil „Usk ja usutavus“

17. märtsil toimus lauluklubi, kus osalejaid oli 18.

19. märtsil allkirjastas Janne Jerva Ühisteenused lepingu parkimise korraldamiseks Tondi 8A kinnistul.

21. märtsil esines Helen Künnap Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) infopäeval ettekandega projekti kogemustest ja läbiviimisest.

24. märtsil ilmus infolehe „Kuukiir“ märtsi kuu number Teade-listis.

26. märtsil toimus Cloud Media koolitus PPÜ meeskonnale sotsiaalmeedia reklaami kohta.

26. märtsil viisid Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala magistriõppe esimese kursuse tudengid läbi kuus sihtgrupiintervjuud nägemispuudega inimeste kultuuri tarbimise teemal, samal päeval toimus pimedate lauatennise demonstratsioon.

 

 

Kaheksanda päevakorrapunkti moodustasid jooksvad küsimused.

 

Arutati heategevusfond Donum Vitae-ga seotud küsimusi.

Kristiina Peetsalu ütles, et tema kaotas nende vastu usalduse. Korraldavad ürituse, pimedate toetuseks, aga pole teada kuhu see raha läheb. Teha koostööd Tallinn Guide clabiga, kes korraldab huvitavaid ekskursioone. Eduard võib jätkata PPÜ poolse esindajana koostööd Donum Vitae-ga.

Janne Jerva soovis rohkem informatsiooni Donum Vitae tegevuse kohta. Seetõttu tegi ta ettepaneku kutsuda Donum Vitae esindaja järgmisele juhatuse koosolekule.

Saata Donum Vitae esindajale küsimused varem, millele me soovime vastuseid.

Juhatus otsustas kutsuda järgmisele koosolekule Donum Vitae esindaja.

 

Janne Jerva rääkis sellest, et peame välja kuulutama isetegemise konkursi.

 

Eduard Borissenko tõi välja, et avanes kohaliku omaalgatuse programm.

Janne Jerva lisas, et Tallinna puhul toetatakse ainult linnasisese asumi kogukonna huvides tegutsevaid ühendusi. Ühendusel peab olema aastane tegevusprogramm-meie puhul oleks hea moodustada kultuuri ja spordi seltsing.

 

Kert Küla andis teada, et 6. aprillil külastavad ühingu maja sotsiaaltöö tudengid.

 

 

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2017. aasta tegevusaruanne

 

Kinnitamiseks 9. juunil toimuvale ühingu üldkoosolekule.

 

2017. aastal järgis Põhja-Eesti Pimedate Ühing, edaspidi Ühing, oma tegevuses Ühingu põhikirja ja tegevuskava.

31. detsember 2017 seisuga kuulus Ühingusse 427 liiget. Aastal 2017 astus Ühingusse 13 ja kustutati liikmete nimekirjast 53 isiku nimed.

2017. aastal juhtis Ühingu tegevust 7-liikmeline juhatus koosseisus: Janne Jerva (esimees), Artur Räpp (aseesimees), Eduard Borissenko, Kert Küla, Margus Kiin, Kristiina Peetsalu ja Ahti Tomp.

2017. aastal toimus 2 Ühingu üldkoosolekut ja 13 juhatuse koosolekut.

Ühingu esimees Janne Jerva töötas 2017. aastal palgalisel osakoormusega ametikohal. Tema aastane brutotasu esimehe töö eest oli 3120 eurot. Lisaks esimehele töötas Ühingus põhikohaga veel neli töötajat: tegevjuht, alates aprillist juhiabi, kultuuri- ja sporditegevuse koordinaator, kes töötas kuni märtsi kuu lõpuni, teenuste assistent töötas jaanuari lõpuni. Ühingus põhikohaga töötavate töötajate brutopalk oli kokku 18 223,74 eurot, sellest 2477,57 eurot maksis PPÜ, millele lisandus sotsiaalmaks ja töötuskindlustuse makse.

Lisaks neile töötasid osalise koormusega kaitstud töö teenusel olevad 10 inimest ja nende juhendajad ning ringide juhendajad ja muud projektipõhised töötajad.

 

2017. aastal olid Ühingu peamisteks tegevussuundadeks:

Ühingu võimekuse suurendamine ja Ühingu finantsolukorra parandamine.

Nägemispuudega inimeste iseseisva toimetuleku parandamine, liikmete tööhõive, esmatasandi rehabilitatsioon ja nõustamine, liikmete huvide eest seismine, sportliku, huvialaliste ja vabaaja tegevuste korraldamine. Pöörati tähelepanu info edastamise tagamisele. Lisaks mainitud tegevusvaldkondadele jätkus Tondi 8a maja haldamine ning remonditöö.

 

Ühingu 2017. aasta töös paistsid silma järgmised tegevused:

Ühing pakkus kümnele inimesele pikaajalise kaitstud töö teenust. Ühing uuendas täielikult oma kodulehe kujundust ja alustas kodulehel annetuskampaaniat. 2017. aastaga koguti annetuskampaaniaga 8000 eurot.

Ühing remontis Ühingu spordiruumi koos sanitaarruumidega ja nüüd on Ühingu sportlaste käsutuses uued ruumid, kokku 85,6 m2. Samuti toimus kolimine remonditud keraamikaklassi ja puhkpilli ruumi.

Ühingu töös oli olulisel kohal info levitamine Ühingu, nägemispuude ja nägemispuudega inimeste võimete ja probleemide kohta. Olemaks edukam maja haldamisel, sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning tööhõivereformis kaasarääkimisel, panustati olulisel määral Ühingu töötajate ja liikmete koolitamisse. Mitmes valdkonnas tehti tihedat koostööd Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja mitme teise organisatsiooniga.

Olulisel määral panustati ligipääsetavuse parendamisse, osaledes nõupidamistel ja tehes ettepanekuid ligipääsetavuse parendusteks.

PPÜ auliikme nimetus anti kolmele inimesele: Enn Metsamaa, Heidi Nugis ja Leili Sarapuu.

Ühingu puhkpilliorkester käis kontsertreisil Venemaal andes kontserdi Peterburi Jaani kirikus.

 

Aruandeaastal töötasid järgmised Ühingu juhatuse poolt kokku kutsutud tööorganid:

Infolehe Kuukiir toimetus: Mirja Räpp (peatoimetaja), Eduard Borissenko, Jakob Rosin, Vello Vart;

Põhikirjakomisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Kristiina Peetsalu, Christel Sogenbits;

Põhivara komisjon: Janne Jerva, Helen Künnap, Kristiina Peetsalu, Heiki Sookruus ja Ahti Tomp;

Ligipääsetavuse komisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Avo Falkenberg, Ališer Hožanijazov, Priit Kasepalu, Kert Küla, Viktor Paring, Jakob Rosin, Christel Sogenbits;

Info töörühm (eesmärgiks info vahetus Ühingu meililistide, kodulehe ja Facebooki lehe kaudu): Helen Künnap, Kristiina Peetsalu, Viktor Paring, Artur Räpp, Mirja Räpp ja Ahti Tomp.

Komisjonide töö toimus vastavalt vajadusele.

 

Haridus, rehabilitatsioon ja ligipääsetavus:

Jätkati tööd Tallinna linna invakomisjonis (kuni detsembrini Eduard Borissenko, detsembrist alates Janne Jerva) ja antud komisjoni ekspertide töörühmas (Artur Räpp);

Aidati kaasa füüsilise keskkonna ligipääsetavuse parendamisele ning ligipääsetavamate tarkvarade ja e-teenuste loomisele, tehes selleks koostööd Eesti Pimedate Liidu ja teiste organisatsioonidega;

Tehti pöördumisi Tallinna linna transpordiameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole fooridele helisignaali paigaldamise küsimuses;

Ühingu ruumides korraldati Silmalaeka abivahendite presentatsioon;

Koostöös vabatahtlike päästjatega paigaldati 35 nägemispuudega inimese koju spetsiaalsed suitsuandurid;

Ühingus töötas nägemispuudega inimestele kohandatud arvutiklass, kus oli võimalik kasutada ka lugemistelerit. Arvutiklassi kasutas MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus oma koolituskursuste läbiviimiseks.

Tegeleti väga aktiivselt koos Tallinna Transpordiameti ja Kommunaalametiga Tallinnas liikumise tingimuste parendamiseks.

 

Sport:

Ühingus tegeleti regulaarselt järgmiste spordialadega:
Pimedate lauatennise treeningud;
Joogatreeningud;
Kabe-male treeningud;

koostöös spordiklubiga MEIHUA Wu-shu (enesekaitse) ja spordiklubiga Meduus ujumistreeningud.

Looduses liikumise edendamiseks toimusid tervisekäimised erinevatel matkaradadel.

Toimusid regulaarselt ühingusisesed male-kabevõistlused;

Ališer Hožanijazov ja Robert Lätt osalesid rahvusvahelistel võistlustel pimedate lauatennises.

 

Kultuur ja vaba aeg:

2017. aastal toimusid regulaarselt Ühingu puhkpilliorkestri proovid; Puhkpilliorkester esines Eesti 100 raames kontserdiga Peterburis. Orkester andis kokku 9 kontserti: muuhulgas Tallinna Vanalinna Päevadel, Rahvusraamatukogus, kus tähistati orkestri tegutsemise 60. ja maestro Vello Loogna orkestri juhtimise 50. juubelit, Nõmme kultuurikeskuses, Nõmme Rahu kirikus ja Moldova saatkonna korraldatud vastuvõtul hotellis Radisson Blu.

Ühingu instrumentaalsolistid Vello Vart ja Maarja Haamer ning vokaalsolistid Ene Raissar, Svetlana Galiguzova ning Eduard Nekhajev esinesid mitmel Ühingu korraldatud kontserdil;

Ühing korraldas 2017. aastal mitmeid vabaaja üritusi (kontserdid, tähtpäevade tähistamised). Olulisim neist oli Ühingu jõulupidu, millest võttis osa ligi 80 inimest;

Liikmete kaasamiseks korraldati Isetegemise konkurss;

Ühingu lauluklubi käis Kaia Nõlvaku eestvedamisel koos 11 korda;

Ühingu liikmetel oli võimalik osa võtta keraamikaringist ja kududa kangasteljel kaltsuvaipa;

Ühingu liikmed külastasid MTÜ-de Donum Vitae ja Tallinn Guide Club kaasabil Tallinna muuseume;

Toimusid kokanduse töötoad;

Toimusid tantsulise liikumise töötoad;

Detsembris alustas tööd Ühingu naisansambel, juhendaja Joanna Juks.

 

Info edastamine ja üldsusega suhtlemine:

2017. aastal ilmus 10 numbrit infolehte Kuukiir Teade listis, Ühingu kodulehel ning koostöös Eesti Pimedate Raamatukoguga helivariandis ja e-tekstina;

Ühing uuendas täielikult oma kodulehe (www.ppy.ee) kujundust ja uuendas olulisel määral kodulehe sisu. Kodulehega tegeles peamiselt Helen Künnap. Kodulehe kujunduse lõi veebidisainifirma ArtWeb. Oluliselt aktiivsemalt edastati infot Ühingu Facebooki lehel. Selle peamiseks eestvedajaks on Viktor Paring ja Helen Künnap, ka Artur Räpp;

Infot edastati viie listi kaudu: Teade (200 liiget), Juhatus (12 liiget), venekeelne list (45 liiget) ja Arvuti (35 liiget).

Suurema osa listide haldamisest teostas Artur Räpp, kellele olid abiks Aleksandr Sanko, Viktor Paring ja Jakob Rosin;

Ühingu juhatuse liikmed andsid intervjuusid järgmistele meediakanalitele või neis kajastati Ühingu tööd: ETV+, Õhtuleht, ETV sealhulgas Ringvaade, Raadio 4. Ühingut külastasid 20 Tallinna Pelgulinna gümnaasiumi õpilast, lisaks oli Ühing mitmele üli- ja kutseõpilasele praktikakohaks, aidati kaasa Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli üliõpilaste lõputööde läbiviimisele.

 

2017. aastal läbi viidud projektidest ja rahataotlustest:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt finantseeritud teenused ja projektid:

Isikliku abistaja teenus (99 teenuse saajat);

Töö- ja rakenduskeskuse tegevuse toetus;

Infomaterjalide kohandamise teenus (ca 30 teenuse saajat);

Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste ettevalmistamine tööturule sisenemiseks (ca 40 teenuse saajat);

Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste kaasatuse ja aktiivsuse suurendamine (ca 250 osalejat);

Psühhosotsiaalne grupitöö nägemispuudega inimestele (ca 30 teenuse saajat);

Ühingu liikmete laste vaba aja sisustamine (ca 25 osalejat);

Kogemusnõustamise teenus;

Psühholoogilise nõustamise teenus;

Infopäev Tallinnas elavatele vene keelt kõnelevatele nägemispuudega inimestele (ca 45 osalejat).

 

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet:

PPÜ Puhkpilliorkestri kontserdid.

 

Hasartmängumaksu Nõukogu Tallinna Puuetega Inimeste Koja kaudu:

Infolehe Kuukiir väljaandmine ja ürituste korraldamine.

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital:

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse tõusu.

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus:

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse ruumide kaasajastamine.

 

Eesti Puuetega Inimeste Fond:

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu tegutsemise ja teenuste pakkumise jätkusuutlikkuse tugevdamine.

 

Association FEMMES d’ EUROPE:

Käsitööklassi mööbli soetamine.

 

Tallinna Kesklinna Valitsus:

Ühingu Puhkpilliorkestri kontserdid Tallinna Vanalinna Päevadel.

 

Eesti Kultuurkapital:

Puhkpilliorkestri kontsertreis Peterburi.

 

Lions Klubi Tallinn Vanalinn toetusel osteti kangasteljed.

 

Tööhõive:

Ühing osales Sotsiaalkindlustusameti poolt rahastatuna puudega inimestele pikaajalise kaitstud töö teenuse pakkumisel. Ühingus osales teenusel 10 inimest.

 

Põhilisteks projektide ja rahataotluste kirjutajateks olid Janne Jerva, Ahti Tomp ja Helen Künnap.

 

Mitterahastatud taotlused:

Hasartmängumaksu Nõukogu:

PPÜ tegevusprojekt 2017.

Ühingu maja renoveerimisprojekti eri osade rahataotlus esitati järgmistele organisatsioonidele: EV president, Sotsiaalkaitseminister, Tallinna linnavolikogu Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon, Tallinna abilinnapea, Olympic Casino Eesti AS; Eesti Puuetega Inimeste Fond, Lions klubi.

Taotlus uude spordiruumi lükandseina saamiseks esitati “Ma Armastan Aidata” Swedbanki annetuskeskkonda ja AS R-Kiosk Estonia heategevuskampaaniasse.

 

2017. aastal oli Ühing järgmiste organisatsioonide liige:

Eesti Pimedate Liit (esindajad: Janne Jerva, Igor Mardi, Artur Räpp, Christel Sogenbits ja Ahti Tomp);

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Ühingu esindajad Kristiina Peetsalu ja Margus Kiin);

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (Ühingu esindajateks Julia Kabanova, Priit Kasepalu ja Artur Räpp);

Pimedate Töökeskus Hariner (esindaja Eduard Borissenko);

Eesti Pimedate Spordiliit (esindajad: Edgar Gazizov, Ališer Hožanijazov, Rea Kukk, Kaia Nõlvak, Ahti Tomp);

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (esindaja: Janne Jerva).

 

Eesti Pimedate Liit pakkus Ühingu liikmetele osalemist EPLi suvepäevadel ja ühingute eestvedajatele korraldatud matkapäeval Viljandimaale, andis välja ajakirja Valguse kaja, mida levitas tasuta oma liikmete hulgas, arendas füüsilise ja sotsiaalse keskkonna ligipääsetavust nägemispuudega inimestele. Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakkus meie liikmetele mitmesuguseid koolitusi, seminare ja vabaajaüritustest osavõtu võimalusi. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega korraldati mitmeid rehabilitatsioonialaseid kursusi ning Eesti Töötukassa juhtumikorraldajate koolitust. Eesti Pimedate Spordiliit korraldas Ühingu sportlaste sõite välisvõistlustele.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik toetas Ühingut teadmistega majanduslikul toimetulekul ja sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning esindas Ühingut antud valdkonnas Eesti tasandil.

 

2017. aastal tegi Ühing koostööd veel järgmiste organisatsioonidega:

Mittetulunduslikud organisatsioonid:

Eesti Pimemassööride Ühing, Eesti Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Jumalalaegas, LC Vanalinn, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Toidupank, MTÜ Donum Vitae, Tallinn Guide Club.

Riiklikest, kohaliku omavalitsuse asutustest ja äriettevõtetest tehti tihedamat koostööd mitme Tallinna linnaameti, Eesti Pimedate Raamatukogu ja Tallinna Ülikooliga.

Märkimisväärselt tihe oli koostöö Sotsiaalkindlustusametiga.

 

Ühingu olulisemad tegevussuunad 2018. aastal on:

Ligipääsetavuse suurendamine infole;

nägemispuudega inimeste sotsiaalset aktiivsust toetavate teenuste arendamine;

nägemispuudega inimeste tööhõive parandamine;

füüsilise ja sotsiaalse ligipääsetavuse parandamine;

avalikkuse teavitamine nägemispuudega inimeste vajadustest;

tegevus- ja kaitstud töökeskuse teenuse arendamine ja selleks vajalike ressursside leidmine;

Tondi 8a hoone rekonstrueerimisprojekti etapiviisiline elluviimine ning selleks vajalike ressursside leidmine.

 

 

Ühingu tublimaid tegijaid aastast 2017

 

Tekst: Vello Vart

 

Aastal 2017 toimus Põhja-Eesti Pimedate Ühingus (PPÜ) tänu tublidele tegijatele päris palju olulisi sündmusi. Teen neist põgusa ülevaate.

 

Kuna pimedate ühingutes edeneb elu suurel määral just projektide abil, siis neist alustangi. Peamisteks projektide ja rahataotluste kirjutajaiks olid meie esimees Janne Jerva, tegevjuht Helen Künnap ning juhatuse liige Ahti Tomp. Kõige edukam sel alal on muidugi Janne, kes kirjutas möödunud aastal üle kümne projekti. Koos Heleniga taotles ta ehitamiseks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (EAS) toetust. Saadi 80 000 eurot. Ühingu juhatuse liikmed Artur Räpp ja Ahti Tomp algatasid projekti „Isetegemise konkurss“. Selle konkursi eesmärgiks on kaasata ühingu liikmeid rohkem ühingu tegevusse.

Juhiabi Ulrika Tint tegi projekti, et korraldada ühingu liikmete laste vaba aja veetmiseks üritusi. Ta tegi palju ka selleks, et Põhja-Eesti Pimedate Ühingul oleks jälle naisansambel. Ansambli tegevus algaski 3. detsembril 2017.

 

Ühingu puhkpilliorkestri suuremateks saavutusteks olid möödunud aastal kontsertreis Peterburi ja orkestri 60. ning dirigent Vello Loogna 50. tegevusaastale pühendatud pidulik kontsert. Meie orkestri peamisteks asjaajajateks on olnud Ahti Tomp ja Eduard Borissenko. Eduardi eestvedamisel ilmus Eesti Pimedate Liidu puhkpilliorkestri kroonika.

Möödunud aasta veebruaris tuli meie ühingusse Kurskist suurepärane laulumees, dramaatiline tenor Eduard Nehhajev. Ta on meie muusikuile tubliks täienduseks.

 

Eduard ja Valentina Borissenko ning Žanetta Konšu korraldasid üritusi ühingu venekeelsetele liikmetele. Žanetta on ühingus ka väga aktiivne toiduvalmistaja. Ta teeb oma kaaslastele süüa mitte ainult koosviibimiste ajaks, vaid tihti ka tavalistel tööpäevadel.

MTÜ Heategevusfond „Donum vitae“ korraldas meie ühingu liikmetele mitu muuseumikülastust ja ekskursiooni. Ühingu ja heategevusfondi vahelisteks kontaktisikuteks olid Eduard Borissenko ja Kristiina Peetsalu.

 

Aastal 2017 said 3 noormeest Tallinna Ülikoolis bakalaureusekraadi: Jakob Rosin ajakirjanduse erialal, Kert Küla sotsiaaltöö erialal ja Robert Lätt ajaloo erialal. Mirjam Liivak aga läks Tartu Ülikooli õppima Eesti ja Soomeugri keeleteadust. Elisabeth Egel saavutas prantsuse keele vabariiklikul olümpiaadil teise koha.

          Aasta lõpul kujundati Põhja-Eesti Pimedate Ühingule uus koduleht. Ühingu poolt tegelesid sellega Helen Künnap ja Artur Räpp.

          Mirja Räpp, infolehe „Kuukiir“ peatoimetaja redigeeris ühingu vabatahtlike poolt loetud audioraamatuid.

          Jakob Rosin sai Eesti Rahvusringhäälingu ja portaali Geenius ajakirjanikuks ning on sel alal igati aktiivne.

          Viktor Paring tegutses ühingus arvutikonsultandina.

Üliõpilane ja PPÜ juhatuse liige Kert Küla tutvustas sotsiaaltöö eriala tudengitele Põhja-Eesti Pimedate Ühingut ja müüs edukalt meie keraamikaringi tooteid.

          Meie tubli tekstiilikunstnik Erika Tammpere osales kolmel kunstinäitusel: Milanos, Riias ja Tallinnas.

 

Ühingu sportlastest paistsid möödunud aastal silma Ališer Hožanijazov, Robert Lätt ja Heiki Sookruus. Balti pimelauatennise liiga võistlustel sai Ališer teise ja Robert kolmanda koha. Maailmameistrivõistlustel saavutas Ališer kümnenda koha. Kevadel 2017 toimusid Slovakkias individuaalsed maailmameistrivõistlused males. Osalesid kümne riigi maletajad, kokku 40, nende hulgas ka Heiki Sookruus. Ta saavutas 16-nda koha.

 

Mitu olulist sündmust toimus just möödunud aasta lõpul.

          Lions Klubi Tallinna Vanalinn toetusega osteti ühingule uued kangasteljed. Need pandi üles ja Maia Konikova hakkas kibekiiresti Lionsite tellitud vaipu kuduma, et tööga antud tähtajaks valmis jõuda.

Päästeameti koostatud projekti alusel varustati kolmekümne viie nägemisvaeguri kodud moodsate puldiga suitsuanduritega. Selle ürituse koordinaatoriks oli Kristiina Peetsalu.

          Ka Põhja-Eesti Pimedate Ühingu spordisaal valmis möödunud aasta lõpus.

 

Sel korral on mul hea võimalus lõpetada oma kirjutis suurepärase sündmusega. Nimelt ilmus Janne Jerva loodud lasteraamat „Nurrulandi lood“. Väärib imetlust, et hoolimata oma suurest töökoormusest on Jannel õnnestunud veel raamatki kirjutada. Selle teose esitlus toimus ühingu saalis 12. detsembril 2017. Niisuguseks kujunes meie ühingus eelmine aasta.

 

 

Meenutusi Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva kontserdilt

 

Tekst: Aime Romanenkova

 

23. veebruaril 2018 aastal tähistas Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmeskond Eesti Vabariigi sajandat sünnipäeva.

Selleks koguneti kella viieks õhtupoolikul tuttavasse Tondi 8a maja saali kontserti vaatama ja kuulama. Kõige pealt tervitas kohalolijaid

Ühingu esinaine Janne Jerva, soovides, et meie vabariik kestaks veel palju aastaid ning samuti toimiks ka meie ühing pikka aega. Põhja-Eesti Pimedate Ühingut oli tulnud tervitama Eesti Pimedate Liidu esimees Ago Kivilo, kes soovis omalt pooltki head vabariigi juubelit ja rõõmustas vanade sõpradega kohtumise üle.

 

Peale tervitussõnade ärakuulamist hakkas esinema meie ühingu vanim kollektiiv, kelleks on puhkpilliorkester Vello Loogna juhatusel.

Nendega koos esines eelmisel aastal uuesti kokku kutsutud ühingu naisansambel, kelle jaoks oli see ühtlasi esimene avalik ülesastumine publiku ees. Eelnimetatutele liitusid külalised ansamblist „Vanaisad“. Üheskoos lauldi Eesti Hümni ja Lipu laulu.

 

Järgnevalt rääkis Vello Vart veidi ajaloost, seostades juubelisündmusi ühingu ümmarguste tähtpäevadega. Naisansambel esitas kaks laulu: “Mu süda ärka üles“ ja „Vaiki kui võid“. Vello Vart esitas klarnetil paar lugu. Järgnevalt sai esinemisõiguse Maarja Haamer, kes esitas imeilusa popurrii Raimond Valgre lugudest. Lõpuks esinesid

Ansambel „Vanaisad“. Nemadki esitasid mitmeid tuntud laule ning said suure aplausi osaliseks.

 

Samal ajal kui kestis kontsert, said kuulajad juua kohvi või teed ning süüa kiluvõileiba ja magusat vahukoorekuklit. Toidu laualekandmiseks olid abiks palutud vabatahtlikud ja nendele selle Eest suur aitähh. Õhtu lõpetas disko, mille viis läbi diskor Siim Kala ja muidugi kõlas siingi eesti muusika.

 

 

Kutsume sind laulma!

 

Hea lauluhuviline!

Oled sa mees või naine - kutsume sind laulma!

Kui sulle meeldib muusika, laulda nii koorilaule kui ka tänapäevaseid muusikateoseid, ootame sind laulma. Tähtis on, et sa pead viisi ja leiad aega lauluproovides käimiseks.

Proovid algavad sügisel, üks kord nädalas, alates septembrist, Tondi8a saalis. Täpse päeva ja aja lepime kokku hiljem.
Kui see kuulutus sind kõnetas, siis anna endast teada Ulrika Tindile , helistades telefonidel

6748 945, 55570848 või kirjutades e-posti aadressile ulrika@ppy.ee

 

 

 

Kuulutused

 

9. juunil algusega kell 11:00 toimub Tondi 8a maja saalis Põhja-Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolek.
Päevakord:
1. PPÜ 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamisega.

2. PPÜ auliikmete kinnitamine.

3. Info liikmetele.

Enne üldkoosolekut, algusega kell 10:00 on võimalik tutvuda Silmalaeka poolt pakutavate abivahenditega.

 

*

 

15. juunil algusega kell 11:00 toimub Tondi 8a majas suur koristuspäev.
Kui soovid kaasa lüüa, siis anna endast teada hiljemalt 8. juuniks, kirjutades aadressile ulrika@ppy.ee või helistades telefonidel 6748 945, 55570848.
Eriti on appi oodatud meesterahvad!

 

*

 

01.     juunil algusega kell 19:00 esineb ühingu puhkpilliorkester maestro Vello Loogna juhatusel Tallinna Vanalinnapäevade raames kontserdiga Musumäel ja 3. juunil algusega kell 16:00 Tornide väljakul.

Kontserdid on tasuta.

 

*

 

Mai teises pooles alustasid Eesti Pimemassööride Ühingu algkursuse praktikandid praktikat. Võimalik saada kvaliteetset massaažiteenust soodsa hinnaga!

Täpsem info telefonil 55616818.

 

*

 

Eesti Pimedate Raamatukogu raamatute laenutus on avatud:

Esmaspäevast neljapäevani kella 10:00 - 16:00

Aadress: Suur-Sõjamäe 44a, Tallinn

Lugejateeninduse küsimustes saab Eesti Pimedate Raamatukogu poole pöörduda kahel telefonil: 674 8212 ja 600 7771.

 

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik kasutada veebiraamatukogu. See asub aadressil www.veebiraamatukogu.ee

 

Kodulehekülg internetis: www.epr.ee

 

*

 

Neljapäeviti kell 14:00 – 16:00 on Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel võimalik Tondi 8a ruumis 113 (vastuvõturuumis) raamatukogust laenatud teavikuid tagastada ja eelnevalt tellitud raamatuid kätte saada.

 

Tähelepanu!
Viimane laenutuspäev enne suvepuhkust on 14. juunil ning uuesti alustatakse 6. septembril.

 

*

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtuajad on järgmised:

Teisipäeviti kella 12:00 kuni 17:00

Neljapäeviti kella 10:00 kuni 15:00

 

Tähelepanu!
Ühingu viimane vastuvõtupäev enne suvepuhkust on 10. juulil ning uuesti alustatakse liikmete vastuvõtuga 21. augustil.

 

PPÜ liikmemaksu (4 eurot aastas) on võimalik tasuda ühingu vastuvõtuaegadel sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925. Selgitusse palume märkida: liikmemaks, periood ja nimi.

Palun kontrollige oma liikmemaksu tasumist!

Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks.
 

Koduleht: www.ppy.ee

 

*

 

Selleks, et saada kiiresti nägemispuudega inimesi puudutavat infot soovitame liituda PPÜ Teade meililistiga. Liitumiseks saatke vastavasisuline e-kiri aadressile listid@ppy.ee

Infolehe lõpp