Mai 2019

“KUUKIIR”

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu infoleht nr. 5

Ilmub alates novembrist 1997.

Infolehe väljaandja:

Põhja-Eesti Pimedate Ühing

Aadress: Tondi 8A, Tallinn, 11313

Telefon: 6 748 945

E-post: ppy@ppy.ee

Infolehe toimetus:

Peatoimetaja: Mirja Räpp

telefon: 58 141 363

E-post: mirjak@hot.ee

Toimetuse liikmed:

* Eduard Borissenko

* Jakob Rosin

* Vello Vart

 

Sisukord

 • Jaanuarikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses
 • Märtsikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses
 • Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2018. aasta tegevusaruanne
 • Tule Vargamäele tõde ja õigust otsima
 • Kirjeldustõlkega ekskursioonid KGB vangikongides 12. ja 15. juunil
 • Tallinna ligipääsetavusega seotud info koondub ühte internetikeskkonda
 • Kuulutused

 

Jaanuarikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses

Koosolek toimus 29. jaanuaril 2019.

Juhatas Artur Räpp ja protokollis Ulrika Tint.

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Eduard Borissenko, Janne Jerva, Kert Küla, Artur Räpp, Ahti Tomp ning tegevjuht Helen Künnap.

Skype teel võtsid koosolekust osa Janne Jerva ja Margus Kiin

Koosolekul osalesid ka PPÜ uued töötajad Laur Raudsoo ja Tõnis Tamme.

Puudus Kristiina Peetsalu.

Koosoleku päevakorras oli üheksa küsimust:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine.
 2. Isikliku abistaja teenus 2019 aastal.
 3. Ülevaade 2019 aasta projektidest.
 4. PPÜ kandidaatide valimine Eesti Pimedate Liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni.
 5. Pikaajaline kaitstud töö.
 6. PPÜ üldkoosoleku aja määramine.
 7. Skaneerijate seltsingule lisa serverimahu eraldamine.
 8. Tegevus ajavahemikul 07. november 2018 kuni 29. jaanuar 2019.
 9. Jooksvad küsimused.

PPÜ uued töötajad Laur Raudsoo ja Tõnis Tamme tutvustasid ennast juhatusele. Tõnisega on sõlmitud aastane leping ja ta alustas ühingus tööd 7. Jaanuaril. Laur Raudsoo alustab ühingus tööd tegevjuhina 01. veebruaril 2019.

Juhatus arutas seoses uute töötajate tööle tulemisega korralduslikke küsimusi.

 1. Uute liikmete vastuvõtmine

Juhatus otsustas liikmeks vastu võtta: Agu Tamm ja Edgar Kukuškin

Seoses surmaga kustutada liikmete nimekirjast Vello Tutt.

 1. Isikliku abistaja teenus 2019 aastal.

Helen Künnap: Isikliku abistaja teenuse (IAT) tundide maht 2019 aastal on 26654 tundi, millest jätkub novembri kuu lõpuni. Sellel aastal on kord natuke muutunud. Nimelt isikud, kes tulevad teenusele, kellele on määratud puue või on olnud puude korduvmääramine või kellele PPÜ otsusega määratakse rohkem tunde kui 2018. aastal, lähevad linnaosa sotsiaalosakonda täiendavale hindamisele. Isikud, kes soovivad teenust samas mahus kui 2018 aastal ning soovivad 2019. aastal teenust samas mahus, täitsid teise avalduse vormi, mis on põhimõtteliselt teenuse jätkamise avaldus.
Kui avalduse esitaja ei ole siiski rahul juhatuse otsusega tundide määramise osas, siis suunatakse ta linnaosa sotsiaalosakonda lisahindamisele.
Teenuse jätkamise avalduse on esitanud paljud liikmed, kes on teenust saanud ka eelnevatel aastatel.

Juhatus otsustas: 1. Küsida Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juristilt nõu, mis tingimustel ennetähtaegselt lõpetada leping, kui ametipoolsed ressursid lõpevad.

Mis saab nendest avalduse esitajatest, kes käivad Juks-is ja kellel on vaja tugiisikut, mitte isiklikku abistajat.

 1. Ülevaade 2019. aasta projektidest.

Esitatud on järgmised projektid:
Pikaajaline kaitstud töö. Hasartmängumaksu nõukogule PPÜ aastaprojekt. Investeeringute projekti taotlus Eesti Puuetega Inimeste Fondile: Taotlus tervele majale tuletõrjesüsteemi paigaldamiseks ning kõigi 4 trepikoja valgustuse koos turvavalgustuse ning 3 tuletõkkeukse paigaldamisega.

HMN tegevusprojekti taotlus, kus on sees valge kepi päeva ja jõulupeo korraldamine ning infoleht Kuukiir peatoimetaja tasu.
Tallinna Sotsiaal- ja tervishoiuametile esitasime järgmised taotlused: töö- ja rakenduskeskuse tegevustoetuse ja kogemusnõustamise teenuse ning Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ühistegevustes osalemise võimaluste loomine.

 1. PPÜ kandidaatide valimine EPL juhatusse ja revisjonikomisjoni

Pakutav kandidaat võiks olla ühingu aktiivne liige.

Juhatus otsustas: kandidaatide esitamise tähtaeg juhatuse listi on 18. veebruar.

 1. Pikaajaline kaitstud töö

Helen Künnap: esitasime taotluse Sotsiaalkindlustusametile ja saime 20 kaitstud töökohta 2019-2020 aastaks. Taotluses olid sees järgmised ametid: käsitöömeistrid, IT spetsialist, raamatute redigeerija, koristaja, skaneerija, kogemusnõustaja, projektitöö koordinaator. Kuna kaitstud töö raames töötavad ka mõned massöörid, siis kuidas tuleks vormistada koostöö Pimemassööride Ühinguga?

Juhatus otsustas: vormistada PPÜ ja Pimemassööride Ühingu vaheline koostööleping ning saata see Juhatuse listi tutvumiseks.

 1. PPÜ üldkoosoleku aja määramine.

Kuna PPÜ praeguse juhatuse volitused lõpevad 1. juunil, siis üldkoosolek peab toimuma enne seda.

PPÜ juhatus otsustas: PPÜ üldkoosolek toimub 25. mail 2019

 1. Skaneerijate seltsingule lisa serverimahu eraldamine

Juhatus otsustas: suurendada serverimahtu 5 gigabaidini.

8. Tegevus ajavahemikul 07. november 2018 kuni 29. jaanuar 2019.

13. novembril käisid Janne Jerva ja Helen Künnap koos Priit Kasepalu ja Mari Sepp’aga sotsiaalkaitseministri Kaia Iva juures nõupidamisel….

13. novembril esitas Janne Jerva HMNle PPÜ aastaprojekti taotluse.

14. novembril käisid Kristiina Peetsalu ja Helen Künnap EPLi korraldatud andmekaitse koolitusel.

14. novembril esitas Helen Künnap pikaajalise kaitstud töö hankepakkumise.

30. novembril tuli PPÜsse Tallinna Ülikoolist praktikant

17. detsembril HMN PPÜ aastaprojekti taotlust ei rahuldatud.

05. detsembril pandi PPÜ liikmete fotonäitus ülesse Ravila mõisa.

14. detsembril annetas Toidupank PPÜ jõulupeole ja toidupakid liikmetele jagamiseks.

20. detsembril andis Toruarsti OÜ üle torude videouuringute tulemused Tondi 8A territooriumil.

07. jaanuaril alustas PPÜs asendusteenistus Tõnis Tamme.

08. jaanuaril käisid 14 Ühingu liiget koos saatjatega vaatamas Ugala teatri etendust “ Meistrite liiga”

10. jaanuaril käisid Helen Künnap ja Tõnis Tamme KÜSK projekti lõpuseminaril.

11. jaanuaril esitas Helen Künnap Eesti Puuetega Inimeste Fondile investeeringute toetuse taotluse.

11. jaanuaril toetas Almic PPÜ arvutiklassi arvutite parendamist.

14. jaanuaril esitas Ulrika Tint Tallinna Puuetega Inimeste Kojale HMN-TPIK tegevusprojekti taotluse 2019 aastaks.

14.-17. jaanuaril paigaldati PPÜ koridori uued kasutatud valgustid. Valgustid annetas PPÜle MP-Projekt OÜ.

18. jaanuaril esitas Helen Künnap Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile töö- ja rakenduskeskuse tegevustoetuse taotluse.

18. jaanuaril pandi PPÜ liikmete fotonäitus ülesse Kuressaare Kultuurikeskuses.

20. jaanuaril esitas Janne Jerva Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile taotluse kogemusnõustamise teenuse osutamiseks 2019 aastal.

23. jaanuaril allkirjastas Janne Jerva lepingu lisa IAT osutamiseks 2019 aastal.

23. jaanuaril osalesid Kristiina Peetsalu ja Artur Räpp Tallinna Puuetega Inimeste Koja tulevaste koolitajate koolitusel.

23. jaanuaril kohtus Artur Räpp Rahvusraamatukogu süsteemianalüütikuga. Vestluse teemaks Rahvusraamatukogu arendamine kõiki kaasavaks keskkonnaks, nii füüsiliselt kui elektroonilises osas.

24. jaanuaril Aktuaalne Kaamera kajastas meie tegemisi.

25. jaanuaril allkirjastas Helen Künnap töö- ja rakenduskeskuse tegevustoetuse lepingu 2019 aastaks.

25. jaanuaril esitas Helen Künnap Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile taotluse „Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ühistegevustes osalemise võimaluste loomine“.

25. jaanuaril sai PPÜ kätte väljaandena 10 eksemplari PPÜ puhkpilliorkestri 2001–2017 kroonika.

27. jaanuaril toimus infolehe „Kuukiir“ toimetuse koosolek. Osalesid kõik toimetuse liikmed.

9. Jooksvad küsimused

Juhatus arutas videokaamerate paigutamise võimalusi Tondi 8a territooriumile.

Seoses Tondi 8a territooriumil läbi viidud kanalisatsioonitrassi uuringutega, selgus et kanalisatsioon on katki. Seoses sellega võetakse hinnapakkumisi erinevatelt firmadelt.

Janne Jerva tegi ettepaneku esitada Swedbanki „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda projekti. Teemaks PPÜ kui nägemispuudega inimeste sotsiaalse ettevõtte arendamine. Ideid seoses taotlusega saata juhatuse listi kuni 04.02.

 

Märtsikuu Põhja-Eesti Pimedate Ühingu juhatuses

Koosolek toimus29. märtsil 2019

Juhatas Artur Räpp ja protokollis Ulrika Tint.

Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed Eduard Borissenko, Janne Jerva, Kert Küla, Artur Räpp, Ahti Tomp, Margus Kiin ning tegevjuht Laur Raudsoo

Skype teel võttis koosolekust osa Kristiina Peetsalu

Koosoleku päevakorras oli kümme küsimust:

 1. Uute liikmete vastuvõtmine ja lahkunud liikmete nimekirjast kustutamine.
 2. Isikliku abistaja teenuse (IAT) koordineerimine ja sellega seotud küsimused.
 3. Avaldused.
 4. PPÜ töökorraldusest.
 5. Ülevaade Pikaajalise kaitstud töö teenusest.
 6. PPÜ maja haldamisest.
 7. Üldkoosoleku korraldamine.
 8. Tegevus ajavahemikul 29. jaanuar kuni 29. märts 2019
 9. Kandidaatide esitamine presidendi sotsiaaltöö preemiale.
 10. Isetegemise konkursi väljakuulutamine.
 11. Uute liikmete vastuvõtmine ja lahkunud liikmete nimekirjast kustutamine.

Juhatus otsustas liikmeks vastu võtta järgmised inimesed: Heldur Hagala ja Artjom Kremenski

Juhatus otsustas kustutada seoses liikme sooviga Dosja Kuzmenko .

 1. IAT koordineerimine ja sellega seotud küsimused.

Artur Räpp: Kui jätkame isikliku abistaja teenust praeguses mahus, oleme teenuse tundidega miinuses 6286 tunniga. See miinus suureneb veelgi, sest teenusele tuleb uusi inimesi. Linn keeldub andmast garantiikirja, mis garanteeriks puuduvate tundide rahalist katmist. Kui me jätkame tundide andmist praeguses mahus, siis oktoobri kuuks on tunnid läbi. Leping on aga detsembri lõpuni. Et me saaks osutada olemasolevatele klientidele teenust aasta lõpuni, peaksime alates 01 juunist vähendama kõigi praeguste klientide teenuse mahtu kuni 20 tunnini, seda eranditult kõigile praegu teenusel olevatele isikutele.

See on iga-aastane probleem. Meil on õigus ühepoolselt leping teenust saavate inimestega katkestada, see on lepingus kirjas. See on alternatiiv tundide vähendamisele.

Juhatus otsustas jätkata teenuse osutamist kuni selleks linnalt eraldatud vahendeid on. Teenuse osutamine lõpetada, kui Tallinna linnalt raha otsa saab. Edastada otsus edasi Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

 1. Avaldused

Avaldus on laekunud Aime Romanenkovalt, seoses helifooride paigaldamisega Laki tänavale ja Kadaka teele.

Juhatus otsustas: täpsustada , kuhu täpselt helifoorid tuleks paigaldada ja seejärel koostada vastav taotlus Transpordiametile

Laekunud on IAT teenuse avaldus.

Juhatus otsustas: uued isikliku abistaja teenuse avalduse esitajad lähevad järjekorda.

Janne Jerva : Teha EPL ettepanek koostada pöördumine Eesti Töötukassale, et Töötukassa täiendaks enda poolt pakutavaid teenuseid töötamise juures isikliku abistaja teenuse osutamisega.

 1. PPÜ töökorraldusest

Janne Jerva: Teeme PPÜ-s veidi töökorralduslikke ümberkorraldusi. Laur Raudsoo on kaitstud töö koordineerija, muidugi tegeleb ta ka majaga seotud küsimustega. Tallinna linna projektidega hakkab tegelema Ester Liinak. Ta on töötanud MTÜ-des, juhtinud projekte, see töö on temale hästi tuttav. Samuti töötab Ester veel NIRK-s. Tema palgatoetus laekub Töötukassalt. Nirk esitab PPÜ-le arve suurusjärgus 300 eurot kuus.

Toimus hääletus, mis puudutab uue töökorralduse sisseseadmist PPÜ-s.

Poolt 6, erapooletuid 0,vastu 0:

Kristiina Peetsalu NIRK juhatuse liikmena hääletamisel ei osalenud.

 1. Ülevaade pikaajalise kaitstud töö teenusest

Janne Jerva: Pimemassöörid ei osalenud hankes. Praeguse seisuga on veebruarist üks massöör kaitstud tööl ja aprillis lisandub veel üks massöör. Seoses sellega tuleb koostada PPÜ ja Pimemassööride vaheline koostööleping. Märtsi kuu seisuga on PKT teenusel 9 inimest.

Juhatus arutas veel käsitööesemete müügiga seotud küsimusi.

 1. PPÜ maja haldamisest.

Laur Raudsoo: Plaanis on teostada mitmeid remonditöid:

tualettruumide parandus ning veel rida töid. Probleem on endiselt kanalisatsiooniga, mis on kahest kohast katki. Teha üks ots korda, mis läheks maksma 1100 eurot. Lõppkokkuvõttes peame ülesse võtma kogu kanalisatsiooni, tuleb teha uus kalle ning ühendada see linnatrassiga. Õues on palju tootmisjäätmeid, mis on tekitatud rentnike poolt. Tuleb vähendada tööstusfirmadele ruumide rentimist.

Saime toetuse Eesti Puuetega Inimeste Fondilt (EPIF) elektrisüsteemi paigaldamiseks trepikodadesse, mõtlesime et vaja on hoopis suunata raha tuletõrjesüsteemi paigaldamise peale, sest 2021 peab olema ATS majja paigaldatud, sest vastav ettekirjutus on olemas. Läbirääkimiste tulemusel said vastavad muudatused lepingusse sisse viidud.

 1. Üldkoosoleku korraldamisest.

Juhatus otsustas: 25. mail kell 11.00 toimub Tondi 8A saalis PPÜ üldkoosolek järgmise päevakorraga

 1. PPÜ 2018 majandusaasta aruanne kinnitamine koos revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamisega.
 2. PPÜ juhatuse valimine
 3. PPÜ revisjonikomisjoni valimine
 4. Info liikmetele

Võimalusel teha peale koosolekut loeng, näiteks rehabilitatsioonist, sest juurde on tulnud palju teenuseid.

 1. Tegevus ajavahemikul 29. jaanuar kuni 29. märts 2019.

09. veebruaril toimus ühingu saalis lauluklubi. Korraldaja Kaia Nõlvak, osales 53 inimest.

14. veebruaril algasid keraamikatunnid ja ansambli proovid.

16. veebruaril toimus Tondi 8A saalis PPÜ nääripidu vene keeles. Osales 30 inimest, korraldaja Eduard Borissenko.

21. veebruaril osales Priit Kasepalu Eesti Pimedate Liidu juhatuse koosolekul.

22. veebruaril toimus Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine. Kontserdil esines PPÜ puhkpilliorkester ja laulusolist

Eduard Nekhaev. Osales 30 ühingu liiget.

26. veebruaril kohtus Janne Jerva Tallinna sotsiaal- ja TervishoiuAmeti esindajatega arutamaks esmaabi koolituste korraldamist nägemispuudega inimestele.

01. märtsil algasid vaibakudumiskursused.

21. märtsil osales Janne Jerva Eesti Pimedate Liidu üldkoosolekul. Valiti uus Eesti Pimedate Liidu juhatus.

21. märtsil toimus PPÜs nõupidamine teemal Reljeefsete kaartide valmistamine. PPÜd esindasid Eduard Borissenko, Vello Vart ja Artur Räpp. Lisaks osales esindaja Eesti Pimedate Raamatukogust Marja Kivihall ja Kaarte valmistanud spetsialistid Helen Ojamäe ja Valeri Kapanen. korraldaja Eduard Borissenko.

22. märtsil osales Kert Küla Eesti Rahvusringhäälingu Uudistemajas toimunud töövõimefoorumil.

Ürituse teemaks oli vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul.

23. märtsil toimus lauluklubi. Osales 23 inimest. Korraldaja Kaia Nõlvak.

26. märtsil osales Priit Kasepalu PPÜ esindajana Inimõiguste Nõukoja avaistungil Kultuurikatlas.

Inimõiguste Nõukoda on asutatud õiguskantsleri poolt ning selle üks ülesanne on puuetega inimeste õiguste järelvalve.

29. märtsil käis külas Tammsaare teater etendusega „Armastuskirjad“. Etendust vaatas 28 Ühingu liiget

 1. Kandidaatide esitamine presidendi sotsiaaltöö preemiale.

Eduard Borissenko: Pakun Vello Loognat, kes on 50 aastat juhendanud puhkpilliorkestrit, olnud aktiivne dirigent.

PPÜ juhatus otsustas esitada presidendi sotsiaaltöö preemia kandidaadiks Vello Loogna

 1. Isetegemise konkursi väljakuulutamine.

Läbi arutanud konkursi tingimused otsustas juhatus kuulutada välja isetegemise konkursi. Ideede laekumise tähtaeg on 26.04, juhatus valib laekunud ideede hulgast 3 parimat. Parima töö elluviimiseks eraldab juhatus 125 eurot, teise idee jaoks 100 eurot ja kolmas idee saab elluviimiseks 75 eurot. Summad on orienteeruvad, kulud peavad olema tõendatud kuludokumentidega. Üritus peab toimuma perioodil 01. mai – 30. juuni 2019. Vastav info saadetakse teadete listi.

 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 2018. aasta tegevusaruanne

 

2018. aastal järgis Põhja-Eesti Pimedate Ühing, edaspidi Ühing, oma tegevuses Ühingu põhikirja ja tegevuskava.

31. detsember 2018 seisuga kuulus Ühingusse 430 liiget. Aastal 2018 astus Ühingusse 15 ja kustutati liikmete nimekirjast 12 isiku nimed.

2018. aastal juhtis Ühingu tegevust 7-liikmeline juhatus koosseisus: Janne Jerva (esimees), Artur Räpp (aseesimees), Eduard Borissenko, Kert Küla, Margus Kiin, Kristiina Peetsalu ja Ahti Tomp.

2018. aastal toimus 2 Ühingu üldkoosolekut ja 7 juhatuse koosolekut.

Ühingu esimees Janne Jerva töötas 2018. aastal palgalisel osakoormusega ametikohal. Tema aastane brutotasu esimehe töö eest oli 3120 eurot. Lisaks töötas Ühingus põhikohal tegevjuht, juhiabi, majahoidja ja nende brutopalk oli kokku 7253 eurot, millele lisandus sotsiaalmaks ja töötuskindlustuse makse. Lisaks neile töötasid osalise koormusega ringide juhendajad ja teised töötajad, kelle töötasud ja seonduvad maksud tasuti projektidest ja teistest sihtotstarbeliselt rahastatavatest allikatest.

2018. aastal olid Ühingu peamisteks tegevussuundadeks:

Ühingu võimekuse suurendamine ja Ühingu finantsolukorra parandamine.

Nägemispuudega inimeste iseseisva toimetuleku parandamine, liikmete tööhõive, esmatasandi rehabilitatsioon ja nõustamine, liikmete huvide eest seismine, sportliku, huvialaliste ja vabaaja tegevuste korraldamine. Tehti tööd info edastamise tagamiseks. Lisaks mainitud tegevusvaldkondadele jätkus Tondi 8a maja haldamine ning remonditöö.

Ühingu 2018. aasta töös paistsid silma järgmised tegevused:

Ühing paigaldas Tondi 8A hoones esimesele korrusele tuletõkkeuksed muutes maja nii oluliselt turvalisemaks. Avati uuendatud käsitööklass, milles on kangastelgede kasutamise ja muu käsitöö tegemise võimalus.

Ühing registreerus asendusteenistuse võimaliku asukohana, mille tulemusena saavad asendusteenistujad oma teenistusaega läbi viia Ühingus.

Kaasajastati PPÜ maja elektrisüsteem, mis võimaldas 2019 alul üle minna uuele elektrivarustusele.

Ühingu töös oli olulisel kohal info levitamine Ühingu, nägemispuude ja nägemispuudega inimeste võimete ja probleemide kohta. Olemaks edukam maja haldamisel, sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning tööhõivereformis kaasarääkimisel, panustati olulisel määral Ühingu töötajate ja liikmete koolitamisse. Mitmes valdkonnas tehti tihedat koostööd Eesti Töötukassa, Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Pimedate Liidu ja mitme teise organisatsiooniga.

Olulisel määral panustati ligipääsetavuse parendamisse, osaledes nõupidamistel ja tehes ettepanekuid ligipääsetavuse parendusteks.

PPÜ auliikme nimetus anti kolmele inimesele: Ene Lepassaar, Zhaneta Konšu ja Avo Falkenberg.

Ühingu puhkpilliorkester käis kontsertreisil Rootsis andes kontserdi Stockholmis Eric Ericson hallenis.

Aruandeaastal töötasid järgmised Ühingu juhatuse poolt kokku kutsutud tööorganid:

Infolehe Kuukiir toimetus: Mirja Räpp (peatoimetaja), Eduard Borissenko, Jakob Rosin ja Vello Vart;

Põhikirja komisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Kristiina Peetsalu ja Christel Sogenbits;

Põhivara komisjon: Janne Jerva, Helen Künnap, Kristiina Peetsalu, Heiki Sookruus ja Ahti Tomp;

Ligipääsetavuse komisjon: Artur Räpp, Eduard Borissenko, Avo Falkenberg, Ališer Hožanijazov, Priit Kasepalu, Kert Küla, Viktor Paring, Jakob Rosin ja Christel Sogenbits;

Info töörühm (eesmärgiks info vahetus Ühingu meililistide, kodulehe ja Facebooki lehe kaudu): Helen Künnap, Kristiina Peetsalu, Viktor Paring, Artur Räpp, Mirja Räpp ja Ahti Tomp.

Komisjonide töö toimus vastavalt vajadusele.

Haridus, rehabilitatsioon ja ligipääsetavus:

Jätkati tööd Tallinna linna invakomisjonis (Janne Jerva) ja antud komisjoni ekspertide töörühmas (Artur Räpp);

Aidati kaasa füüsilise keskkonna ligipääsetavuse parendamisele ning ligipääsetavamate tarkvarade ja e-teenuste loomisele tehes selleks koostööd Eesti Pimedate Liidu ja teiste organisatsioonidega;

Tehti pöördumisi Tallinna linna transpordiameti poole fooridele helisignaali paigaldamise küsimuses;

Ühingu ruumides korraldati Silmalaeka abivahendite presentatsioon;

Ühingus töötas nägemispuudega inimestele kohandatud arvutiklass, kus oli võimalik kasutada ka lugemistelerit. Arvutiklassi kasutas MTÜ Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus oma koolituskursuste läbiviimiseks.

Tegeleti väga aktiivselt koos Tallinna Transpordiameti ja Kommunaalametiga Tallinnas liikumise tingimuste parendamiseks.

Sport:

Ühingus tegeleti regulaarselt järgmiste spordialadega:
Pimedate lauatennise treeningud;
Joogatreeningud;
Kabe-male treeningud;

Koostöös spordiklubiga MEIHUA Wu-shu (enesekaitse) ja spordiklubiga Meduus ujumistreeningud.

Ühingu liikmed kasutasid aktiivselt aeroobsete treeningute jaoks PPÜ spordiruumi paigutatud jooksurada, velo- ja sõudeergomeetrit.

Looduses liikumise edendamiseks toimusid tervisekäimised erinevatel matkaradadel;

Toimusid regulaarselt ühingusisesed male-kabevõistlused;

Ališer Hožanijazov ja Robert Lätt osalesid rahvusvahelistel võistlustel pimedate lauatennises.

Kultuur ja vaba aeg:

2018. aastal toimusid regulaarselt Ühingu puhkpilliorkestri proovid. Orkester andis kokku 9 kontserti: muuhulgas Stockholmis, 2 kontserti Tallinna Vanalinna Päevadel, Nõmme kultuurikeskuses, Nõmme Rahu ja Viimsi Jakobi kirikus.

Ühingu instrumentaalsolistid Vello Vart ja Maarja Haamer ning vokaalsolistid Ene Raissar, Svetlana Galigusova ning Eduard Nekhaev esinesid mitmel Ühingu korraldatud kontserdil;

Eduard Nekhaev võitis Vabariiklikul Puuetega Inimeste Festivalil.

Ühing korraldas 2018. aastal mitmeid vabaaja üritusi (kontserdid, tähtpäevade tähistamised). Olulisim neist oli Ühingu jõulupidu, millest võttis osa umbes 80 inimest;

Liikmete kaasamiseks korraldati Isetegemise konkurss;

Ühingu lauluklubi käis Kaia Nõlvaku eestvedamisel koos 11 korda;

Ühingu liikmetel oli võimalik osa võtta keraamikaringist ja kududa kangastelgedel kaltsuvaipa;

Ühingu liikmed külastasid MTÜ-de Donum Vitae ja Tallinn Guide Club kaasabil Tallinna muuseume ning osalesid vabaajaüritustel;

Tegutses Ühingu naisansambel, juhendaja Joanna Juks.

Info edastamine ja üldsusega suhtlemine:

2018. aastal ilmus 10 numbrit infolehte Kuukiir Teade listis, Ühingu kodulehel ning koostöös Eesti Pimedate Raamatukoguga helivariandis ja e-tekstina;

Ühing haldas ja uuendas oma kodulehte (www.ppy.ee). Kodulehega tegeles peamiselt Helen Künnap. Oluliselt aktiivsemalt edastati infot Ühingu Facebooki lehel. Selle peamiseks eestvedajaks on Viktor Paring ja Helen Künnap, ka Artur Räpp;

Infot edastati viie listi kaudu: Teade (200 liiget), Juhatus (12 liiget), venekeelne list Ru (45 liiget) ja Arvuti (35 liiget).

Suurema osa listide haldamisest teostas Artur Räpp, kellele oli abiks Viktor Paring;

Ühingu juhatuse liikmed andsid intervjuusid järgmistele meediakanalitele või neis kajastati Ühingu tööd: ETV, ETV+, Õhtuleht, Delfi, Eesti Päevaleht, Raadio 4. Ühing oli mitmele üli- ja kutseõpilasele praktikakohaks, aidati kaasa Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli üliõpilaste lõputööde läbiviimisele.

Tööhõive:

Aidati liikmeid riiklike tööturuteenuste hankimisel neid nõustades kui ka toetades taotluste esitamisel. Pakuti kogemusnõustamise teenust.

Koostati Sotsiaalkindlustusametile hankepakkumine 2019 aastaks pikaajalise kaitstud töö teenuse osutamiseks.

2018. aastal läbi viidud projektidest ja rahataotlustest:

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti poolt finantseeritud teenused ja projektid:

Isikliku abistaja teenus (99 teenuse saajat);

Töö- ja rakenduskeskuse tegevuse toetus;

Infomaterjalide kohandamise teenus (ca 30 teenuse saajat);

Kogemusnõustamise teenus (ca 60 teenuse saajat);

Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ühistegevustes osalemise võimaluste loomine (ca 50osalejat);

Psühhosotsiaalne grupitöö nägemispuudega inimestele (ca 30 teenuse saajat);

Ühingu liikmete laste vaba aja sisustamine (ca 20 osalejat);

Tallinna Kultuuriväärtuste Amet:

PPÜ Puhkpilliorkestri kontserdid.

Hasartmängumaksu Nõukogu Tallinna Puuetega Inimeste Koja kaudu:

Infolehe Kuukiir väljaandmine ja ürituste korraldamine.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus projekt: Põhja-eesti Pimedate Ühingu nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse ruumide kaasajastamine.

Eesti Puuetega Inimeste Fond: PPÜ elektrisüsteemi uuendamine.

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK)

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse kasvu.

Hasartmängumaksu nõukogu: PPÜ tegevusprojekt 2018 (sept.-dets. 2018).

Kredex PPÜ majja uue elektri peakilbi väljaehitamine.

Tallinna Kesklinna Valitsus:

Ühingu Puhkpilliorkestri kontserdid Tallinna Vanalinna Päevadel.

Põhilisteks projektide ja rahataotluste kirjutajateks olid Janne Jerva, Helen Künnap ja Ahti Tomp.

 

Mitterahastatud taotlused:

Hasartmängumaksu Nõukogu: aastaprojektide taotlusvooru

PPÜ tegevusprojekt 2018.

Ühingu maja renoveerimisprojekti eri osade rahataotlus esitati Eesti Puuetega Inimeste Fondile, Tallinna linnavalitsusele Riigikogu sotsiaalkomisjonile.

2018. aastal oli Ühing järgmiste organisatsioonide liige:

Eesti Pimedate Liit (Ühingu esindajad: Janne Jerva, Igor Mardi, Artur Räpp, Christel Sogenbits ja Ahti Tomp). Alates märtsist: Janne Jerva, Artur Räpp, Eduard Borissenko ja Kert Küla;

Tallinna Puuetega Inimeste Koda (Ühingu esindajad Kristiina Peetsalu ja Margus Kiin);

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus (Ühingu esindajad Julia Kabanova, Priit Kasepalu ja Artur Räpp);

Pimedate Töökeskus Hariner (Ühingu esindaja Eduard Borissenko);

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (Ühingu esindaja: Janne Jerva).

Eesti Pimedate Liit pakkus Ühingu liikmetele osalemist EPLi suvepäevadel ja ühingute eestvedajatele korraldatud matkapäeval, andis välja ajakirja Valguse Kaja, mida levitas tasuta oma liikmete hulgas, arendas füüsilise ja sotsiaalse keskkonna ligipääsetavust nägemispuudega inimestele. Tallinna Puuetega Inimeste Koda pakkus Ühingu liikmetele mitmesuguseid koolitusi, seminare ja vabaajaüritustest osavõtu võimalusi. Koostöös Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskusega korraldati mitmeid rehabilitatsioonialaseid kursusi.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik toetas Ühingut teadmistega majanduslikul toimetulekul ja sotsiaalse ettevõtluse rajamisel ning esindas Ühingut antud valdkonnas Eesti tasandil.

2018. aastal tegi Ühing koostööd veel järgmiste organisatsioonidega:

Mittetulunduslikud organisatsioonid:

Eesti Pimemassööride Ühing, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Pimedate Spordiliit, MTÜ Jumalalaegas, LC Vanalinn, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Toidupank, MTÜ Donum Vitae, Tallinn Guide Club.

Riiklikest, kohaliku omavalitsuse asutustest ja äriettevõtetest tehti tihedamat koostööd mitme Tallinna linnaameti, Eesti Pimedate Raamatukogu ja Tallinna Ülikooliga.

Ühingu olulisemad tegevussuunad 2019. aastal on:

Ligipääsetavuse suurendamine infole;

nägemispuudega inimeste sotsiaalset aktiivsust toetavate teenuste arendamine;

nägemispuudega inimeste tööhõive parandamine;

füüsilise ja sotsiaalse ligipääsetavuse parandamine;

avalikkuse teavitamine nägemispuudega inimeste vajadustest;

tegevus- ja kaitstud töökeskuse teenuse arendamine ja selleks vajalike ressursside leidmine;

Tondi 8a hoone rekonstrueerimisprojekti etapiviisiline elluviimine ning selleks vajalike ressursside leidmine.

 

Tule Vargamäele tõde ja õigust otsima!

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu liikmetele ja nende saatjatele on korraldatud ekskursioon Vargamäele Tammsaare muuseumisse.

Üritus toimub PPÜ kaasfinantseerimisel ja toetusel 27. juunil 2019 väljasõiduga Tondi 8a maja juurest kell 9:00 hommikul. Muuseumikülastus kestab umbes poolteist tundi ja giid räägib meile Tammsaare ja Vargamäe teemadel ning vastab küsimustele. Ilusa ilma korral on võimalik väike jalgsikäik Vargamäel. Samuti ilusa ilma korral saab korraldada väikese pikniku värskes õhus. Oma leivakott tuleks igaühel ise kaasa võtta.
Kuna aeg on piiratud ja me peame tagasi Tallinnas olema kell 15:00-ks, siis pikki tunde me kohapeal veeta ei saa. Kokku vast umbkaudu kolm tundi.

Tammsaare on väga paljude arvates kõikide aegade suurim eesti kirjanik ja „Tõde ja õigus“ meie kirjanduse suurteos. On siis loomulik, et meiegi seda paika külastame ja seda veel eriti Eesti Vabariigi sajanda juubeli ajal. On ju sealt pärit vanade vingameeste, Mäe Andrese ja Oru Pearu prototüübid ja muidugi eelkõike nende looja Anton Hansen-Tammsaare ise.

Vargamäe sõidust osavõtjate arv on piiratud kuueteistkümne inimesega,. Kuna PPÜ poolt eraldatud summa ei kata kõiki kulutusi transpordi ja giiditeenuse osas, siis on osalejatele ka väike omaosalus. See on 5 eurot osaleja kohta. Muuseumikülastus ise on puudega inimesele ja tema saatjale tasuta.

Ajakava:
09:00 väljasõit Tondi 8a maja juurest. Palun koguneda mõni minut varem, et väljasõit ei peaks hilinema.

10:30 jõudmine Vargamäele.
11:00-12:30 giidi juhendamisel ringkäik Vargamäel, talumaal ja hoonetes ning teemakohane küsimuste-vastuste osa.
12:30-13:30 vaba aeg ümbruskonnaga tutvumiseks, kes soovib ja piknik, kus võib tõe ja õiguse teema üle arutleda ning anda oma poolehoiuavaldus või ka negatiivne hoiak mõne romaani tegelase kohta. Eriti suurtel huvilistel võiks soovitada üle lugeda-kuulata vähemalt romaani esimese osa.

Saabumine tagasi Tondi 8a maja juurde toimub kell 15:00.
Ootame rohket osavõttu.

Registreerimine: Jaanus Riimets, telefon +372 5662 8641 või meiliaadressil jaanus.riimets@gmail.com. Eelregistreerimine lõpeb 10. juunil 2019 kell 23:59.

Omaosaluse võib kanda Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925, selgitusse palume märkida: vargamäe omaosalus, ja ekskursioonil osaleja nimi, kui maksjaks on keegi teine.

Suvel üheskoos Vargamäele tõde ja õigust otsima!
Jaanus Riimets.

Kirjeldustõlkega ekskursioonid KGB vangikongides 12. ja 15. juunil

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu ning Põhja-Eesti Pimedate Ühing kutsuvad juuniküüditamise aastapäeva eel ja järel tasuta kirjeldustõlkega ekskursioonidele KGB vangikongides 12. ja 15. juunil kell 18:00.

Pagari 1 hoone on üks vastuolulisemaid Eestis. Tallinna vanalinnas asuva hoone keldris asus Nõukogude okupatsiooni ajal kurikuulsaim ja kardetuim eeluurimisvangla. Pagari tänava kongide näol on tegemist omamoodi vaikiva ja vahetu tunnistajaga, mis kõneleb iga seinapooriga seal aset leidnud inimõiguste ränkadest rikkumistest ja inimvaenulike režiimide kuritegudest.

Ekskursioon kestab orienteeruvalt 90 minutit.

KGB vangikongid asuvad aadressil Pagari 1 (sissepääs Pikk 59).

Osalemiseks registreeru SIIN

Parimate tervitustega

Okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu

Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus

Toompea 8, 10142 Tallinn

Telefon 66 80 250

info@vabamu.ee

www.vabamu.ee

 

Tallinna ligipääsetavusega seotud info koondub ühte internetikeskkonda

www.tallinnakoda.ee

Tallinna Linnavolikogu otsusega osaleb Tallinn Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“, mille eesmärgiks on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte internetikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav.

Enne projekti käivitamist viidi läbi eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, näiteks Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti pimedate liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Käo Tugikeskus, Tallinna Vaimse Tervise keskus ja teised.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projektiga loodav infosüsteem väga vajalik, sest hetkel puudub ühine ligipääsetavust kajastav andmebaas elanikele. „Selle infosüsteemi peamine eesmärk on soodustada erinevatesse sihtrühmadesse kuuluvate inimeste liikuvust, sealhulgas eakad, puuetega inimesed ja lastega perekonnad, aga ka sise- ja välisturistid. Loodavas infosüsteemis hakatakse pakkuma teavet nii erinevate riigiametite- ja tervishoiuasutuste ligipääsetavuse kohta kui ka aktiivsete liikumisvõimaluste kohta, näiteks infot ratastooliga läbitavate matkaradade kohta,“ selgitas Beškina. „Infosüsteemi loomine toetab puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust ning on suureks abiks neile, kes tulenevalt ajutisest tervisehäirest vms. võivad vajada oma igapäevaseks toimetulekuks ligipääsetavuse alast infot.“

Nii peaks infosüsteem võimaldama planeerida kaardirakenduses ligipääsetavat teekonda väli- ja sisetingimustes, mis võiks olla kasutajale ka virtuaalselt nähtav. Infosüsteemis avaldatakse infot üldkasutatavate ehitiste ja liikumisteede ligipääsetavuse kohta objekti põhiselt. Ühtlasi luuakse infosüsteemis võimalus anda tagasisidet liikumispiirangutest ja takistustest.

Ligipääsetavuse infosüsteem hakkab olema töövahend ligipääsetavuse hindamise ja analüüsimise jaoks. Lisaks saab süsteemis levitada ka ligipääsetavuse alaseid juhendeid ja infomaterjale, mis aitavad tõsta ehitiste arendajate, projekteerijate, sisedisainerite, ehitajate jt. ligipääsetavuse alaseid teadmisi.

Sihtgrupiks on enam kui 45 000 Tallinna elanikku. Juhul, kui projekt on edukas, siis saab süsteemi laiendada ka teistesse kohalikesse omavalitsustesse. Projekti kogueelarve on 333 600 eurot, millest välistoetus on 283 560 eurot ning Tallinna linna omafinantseering kokku 50 040 eurot. Projekti hoidjaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

 

Kuulutused

25. mail 2019, algusega kell 11:00 toimub Tondi 8a saalis Põhja- Eesti Pimedate Ühingu üldkoosolek järgmise päevakorraga:

1. PPÜ 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine koos revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamisega.

2. PPÜ Juhatuse valimine.

3. PPÜ revisjonikomisjoni valimine.

4. Info liikmetele.

*

Enne üldkoosolekut algusega on võimalik tutvuda  poolt pakutavate abivahenditega.

PPÜ puhkpilliorkester esineb Tallinna Vanalinna Päevade raames 31. mail kell 18:00 Vabaduse väljakul ja 02. juunil kell 16:00 Musumäel.

Seoses suure huviga keraamikaringi vastu alustab maikuus täiendav keraamikaring. Tunnid hakkavad toimuma kolmapäeviti kell 10:00-13:00. Osavõtutasu ühingu liikmetele on 2 eurot kord (suurema kruusi jagu savi), mitteliikmetele 6 eurot kord. 
Juhendaja Annika Rannamets. Palume eelnevalt registreerida helistades telefonidel 6748 945 või 555 70848 või e- posti aadressil ulrika@ppy.ee

Huvialaringide tegevus lõppeb juuni kuuga ning jätkub septembris.

*

Eesti Pimemassööride Ühing kutsub kõiki massaažihuvilisi EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskusesse aadressil Tondi 8a proovima uute massööride kutseoskusi!

EPMÜ algkursuse lõpetajad teevad kutsepraktika raames rootsi klassikalist massaaži:

üldmassaaži (75 min) hinnaga 10 eurot

seljamassaaži (45 min) hinnaga 8 eurot

seljamassaaž + käed või + jalad (kliendi valikul) (60 min) hinnaga 9 eurot.

Praktikahinnad kehtivad kuni 31.07.2019.

Info ja eelregistreerimine telefonil 55 616 818

*

Vabatahtlikud lugejad ja raamatute skanneerijad ootavad raamatuid sisselugemiseks ning skanneerimiseks. Soovitud kirjanduse võib tuua vastuvõtupäevadel teisipäeval kella 12.00-17.00, neljapäeval kella 10.00- 15.00 Ühingu vastuvõturuumi.

*

Eesti Pimedate Raamatukogu raamatute laenutus on avatud:

Esmaspäevast neljapäevani kella 10:00 - 16:00

Aadress: Suur-Sõjamäe 44a, Tallinn

Lugejateeninduse küsimustes saab Eesti Pimedate Raamatukogu poole pöörduda kahel telefonil: 674 8212 ja 600 7771.

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik kasutada veebiraamatukogu. See asub aadressil www.veebiraamatukogu.ee

Kodulehekülg internetis: www.epr.ee

*

Neljapäeviti kell 14:00 – 16:00 on Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel võimalik Tondi 8a ruumis 113 (vastuvõturuumis) raamatukogust laenatud teavikuid tagastada ja eelnevalt tellitud raamatuid kätte saada.

Raamatukogu puhkuse eelne viimane laenutuspäev on 13. juuni ja esimene laenutuspäev peale puhkust on 05. September.

*

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtuajad on järgmised:

Teisipäeviti kella 12:00 kuni 17:00

Neljapäeviti kella 10:00 kuni 15:00

PPÜ liikmemaksu (4 eurot aastas) on võimalik tasuda ühingu vastuvõtuaegadel sularahas või Põhja-Eesti Pimedate Ühingu arveldusarvele EE712200221010941925. Selgitusse palume märkida: liikmemaks, periood ja nimi.

Palun kontrollige oma liikmemaksu tasumist!

Liikmemaks tuleb tasuda jooksva aasta 1. juuliks.

Koduleht: www.ppy.ee

PPÜ viimane vastuvõtupäev enne suvepuhkust on 11. Juuli ning esimene vastuvõtupäev peale puhkust on 22. August 2019

*

Selleks, et saada kiiresti nägemispuudega inimesi puudutavat infot soovitame liituda PPÜ Teade meililistiga. Liitumiseks saatke vastavasisuline e-kiri aadressile listid@ppy.ee

 

INFOLEHE LÕPP.