Põhja-Eesti Pimedate Ühingu saali kaasajastamine

Projekti periood: 01.07.-31.12.2015
Rahastaja: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) 
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm

Projekti eesmärk: luua nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud turvaline tegevuskeskus, mille baasil osutatakse igapäevaelu ja töötamist toetavaid tugiteenuseid.
PPÜ poolt arendatav avalik tegevuskeskuse teenus on eelkõige mõeldud nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele, kuid ka kompetentsikeskusena nägemispuudega inimestega tegelevatele KOV ja riigitasandi spetsialistidele.
Projekti otsesteks eesmärkideks on:
•  koondada nägemispuude kompetents ja tugisüsteemi tegevused ning teenused ühte kohta;
•  luua nägemispuudega inimeste kompetentsikeskusele nõutavad olmetingimused;
• kaasajastada PPÜ tegevuskeskuse saal ja viia see vastavusse sihtgrupi vajaduste ning ehitusprojekti järgsete nõuetega.

Projekti otsesteks kasusaajateks on nägemispuudega inimesed üle Eesti. 
Projekt  tagab nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuskeskuse, kus on pimedatel ja nõrgaltnägijatel võimalik osaleda erinevates nende puude spetsiifikat arvestavates rehabiliteerimisteenustes ning vabaajategevustes.

Projekti eelarve: EAS toetas projekti summas  30 546 eurot.