Teenused

Isikliku abistaja teenus

Raske ja sügava nägemispuudega inimese isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava sügava ja raske puudega nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu. Teenus annab puudega inimesel võimaluse areneda iseseisvaks, vabastada tema perekonnaliikmed pideva abistamise kohustusest.

Teenust osutatakse isikule, kellel on tema elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond tuvastanud teenuse vajaduse ja andnud selle kohta kirjaliku kinnituse.

Tegevustoetus

Toetus on mõeldud kasutamiseks aadressil Tondi 8a tegevusruumide elektri- ja küttekulude ning nägemispuudega inimestele kohandatud tegevuste juhendajate töötasukulude katmiseks.

Töö- ja rakenduskeskusetoetus

Toetuse eesmärgiks on pakkuda Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele nende erivajadustele kohandatud tegevuskeskuse teenust PPÜ-le kuuluvas majas aadressil Tondi 8a. Tegevuskeskuse järjepidev toimimine toetab Tallinnas elavate nägemispuudega inimeste toimetulekut läbi neile suunatud teenuste ja toetuste kättesaadavuse säilitamise ning arendamise.

Nõustamisteenused

Nõustamisteenused Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele ja nende pereliikmetele.
PPÜs toimuvad järgmised nõustamisteenused:

 

Infomaterjalide kohandamise teenus

Teenuse eesmärgiks on kohandada Tallinnas elavatele nägemispuudega inimestele info-, teabe- ja õppematerjale neile sobivas vormis. Teenuse osutamise käigus skaneeritakse tavatekstis olevaid materjale, mida ei ole varem punkt- ega helikirja kohandatud. 

Lugemisteenuse raames otsime vabatahtlikke lugejaid, kes sooviksid nägemispuudega inimestele tavakirjas materjale audiofailideks lugeda. 

IT-konsultandi nõustamisteenus

PPÜ liikmetel on nüüdsest jälle võimalik saada IT-konsultandi nõustamisteenust Skype ja e-posti teel ning ühingus (Tondi 8a) kohapeal, selleks eelnevalt kokku leppides. Konsultatsioonid toimuvad nii eesti kui ka vene keeles ja on ühingu liikmetele piiratud koguses tasuta.

Pikaajaline kaitstud töö teenus

 Pikaajaline kaitstud töö teenus on suunatud mittetöötavatele inimestele, kellel on tuvastatud puuduv või osaline töövõime, kes vajavad pikka ettevalmistust, et nad oleksid valmis liikuma avatud tööturule ning tulenevalt sellest võivad viibida kaitstud töötamise teenusel pikaajaliselt. PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on
täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
- isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani. Teenuse I etappi ei
suunata isikuid, kellel on vanaduspensionini jäänud vähem kui kuus kuud;
- isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on
tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel;
- isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue
või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
- isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi
lõpuks.

PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada:
- töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
- lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).
- PKT teenuse I ja II etapis olevad kliendid ei tohi samaaegselt töötada töölepingu alusel
või osutada teenust võlaõigusliku lepingu alusel mistahes isikute juures (v.a
teenuseosutajaga sõlmitud vabatahtliku töö leping I etapis ning teenuseosutajaga sõlmitud tööleping II etapis).

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

- Esimeses, ettevalmistavas etapis toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine, mille raames kujundatakse tööoskusi ja hinnatakse inimese töösuutlikust. Esimene etapp kestab neli kuni kuus kuud ja selle perioodi ajal selgub, kas inimene on võimeline jätkama teenuse teises etapis. 

- Teise etapi eesmärk on kujundada kliendil töö tegemise käigus tööharjumus, arendada sobilike tööde tegemiseks tarvilikke oskusi ja leida sobilik töö kaitstud tingimustes või avatud tööturul. Klient töötab kaitstud tingimustes vähemalt 40 tundi kuus ja saab töötasu vähemalt miinimumtunnitasu alusel, seejuures on talle teenuseosutaja poolt tagatud vajalikus ulatuses juhendamine ja toetus. Teise etapi kestus on kuni kolm aastat.

- Kolmanda etapi eesmärgiks on kliendi töövõime säilitamine ja tööl püsimise toetamine. Klient töötab avatud tööturul või teenuseosutaja juures, teenuseosutaja toetab isikut nii tööle asumisel kui töötamisel, pakkudes vajalikul määral juhendamist ja nõustamist. Kolmas etapp ei ole ajaliselt piiratud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing pakub järgmisi PKT teenuse ametikohti: käsitöö tegija, massöör, majahoidja, puhastusteenindaja, audiofailide redigeerija, IT-konsultant, kogemusnõustaja ja kontoritöö assistent.

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töötamise teenusele saamiseks tuleb inimesel või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab siit (43.35 KB, DOCX).

Taotlust saab esitada:

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse projektipõhiselt.

 

Eesti Pimedate Raamatukogu Tondil

Eesti Pimedate Raamatukogu lugejatel on võimalik raamatukogust laenatud teavikud tagastada ja eelnevalt tellitud raamatud kätte saada PPÜ vastuvõtuaegadel Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vastuvõtu ruumis aadressil Tondi 8a, Tallinn.