Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse tõusu

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu sotsiaalse ettevõtluse edendamine läbi majandusliku elujõulisuse tõusu

Projekti periood: 01.09.2017 - 31.05.2018 
Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Eesmärk: Põhja-Eesti Pimedate Ühingu kui nägemispuudega inimeste sotsiaalse ettevõtte majandusliku võimekuse tõstmine annetussüsteemi väljaarendamise ja annetustegevuse käivitamise kaudu.

Lühikokkuvõte: PPÜ tähistab 2017 aastal oma 95. tegevusaastat. PPÜ on aastaid toiminud nägemispuudega inimeste poolt juhitud sotsiaalse ettevõttena, mis loob oma tegevuskeskuse baasil pimedate ja vaegnägijate toimetulekut toetavat tugisüsteemi. Projektiga jätkatakse riigi ja KOV tasandi koostöö tõhustamist nägemispuudega inimeste tegevuskeskuse kaasajastamisel. Uuele tasandile viiakse Ühingu annetustegevus ning töötatakse välja annetusstrateegia lähiajaks ja pikemaks perioodiks. Annetusstrateegia käivitumise oluliseks komponendiks on Ühingu kommunikatsioonikanalite uuele tasemele viimine ning tõlke- ja videomaterjalidega varustamine.    
Majanduslikku võimekust on vaja suurendada eelkõige PPÜ majas asuva tegevuskeskuse kaasajastamiseks ning nägemispuudega inimeste erivajadustele kohandamiseks. Eeltoodust sõltub PPÜ tegevuskeskuse teenuste kvaliteet, jätkusuutlikkus ja arendamine.

Projekti tegevused ja tulemused:
Käesoleva projekti raames jätkab PPÜ koostööpartnerite otsimist riigi ja KOV sektorist ning alustab ka annetuste kogumisega PPÜ maja ehitusprojektijärgseks renoveerimiseks vajalike finantside leidmiseks. Riigi ja KOV tasandi kaasamiseks korraldatakse ümarlaud, kus jätkatakse dialoogi PPÜ tegevuskeskuse renoveerimiseks toetusvõimaluste leidmiseks. Koostatakse projektitaotlusi ja pöördumisi, mis aitaksid leida avalikust sektorist toetust. Paralleelselt alustatakse ka annetusstrateegia ettevalmistamise ja annetuskampaania korraldamisega.  PPÜ ei ole siiani tegelenud regulaarse annetustegevusega, mistõttu ei ole  ära kasutatud kõiki võimalusi PPÜ tegevuse arendamiseks. PPÜ juhatus on arutanud edasisi tegevussuundi ja leiab, et sarnaselt mitmete teiste organisatsioonidega on ka regulaarse tegutsemise baasil võimalik annetuste toel teha oluline finantssamm PPÜ tegevuse arendamiseks. PPÜ juhatus soovib muuta annetustegevus järjepidevaks tegevuseks, millest kujuneks oluline panus Ühingu finantssuutlikkuse tõusul. 

Projekti käigus luuakse PPÜ-le uus koduleht koos annetussüsteemiga, mis on annetuskampaania ettevalmistamise oluline komponent. Kodulehe strateegilised materjalid ja annetussüsteem tõlgitakse vene, inglise ja soome keelde. Samuti valmistatakse kodulehele riputamiseks video, mis kajastab PPÜ tegevust ja olukorda. Projekti lõpuks valmib annetusstrateegia, mis määratleb suunad ja tegevused, kuidas PPÜ järjepidevalt oma annetustegevust edaspidi korraldama peaks. Ümarlaua tarvis valmistatakse infovoldik, mis selgitab, millised erivajadused on nägemispuudega inimestel.

Projekti edukusest ja finantsvõimekuse kasvust sõltub PPÜ  kui sotsiaalse ettevõtte arenguhüpe. Seega on projekti tegevused oluline osa PPÜ arengukavas ettenähtud tegevuste elluviimisest. Kõik projektis planeeritud tegevused on jätkusuutlikud ka peale projekti lõppu s.t need jäävad samalaadseid tegevusi toetama. Projektiga loodud materjale saab korduvalt kasutada ning taastoota ja need ei aegu. Projekti raames sõlmitud koostöölepped ja kontaktid aitavad ka edaspidi PPÜ tegevust arendada. Projekti raames välja töötatud annetusstrateegiat saab igaaastaselt kasutada ja vastavalt vajadusele muuta ja täiendada. Projektiga saadud teadmised on projekti liikmetele väga olulised edaspidi samalaadse tegevuse organiseerimisel. Annetuskampaaniaga saavutatav finantssuutlikuse arenguhüpe võib olla üks olulisemaid samme PPÜ majandusliku elujõulisuse suurendamisel ja PPÜ maja ehitusprojekti teostamise finantseerimisel. 

Projekti eelarve: KÜSK toetab projekti summas 11 972,90 eurot.