Pikaajaline kaitstud töö teenus

Pikaajaline kaitstud töö teenus on suunatud mittetöötavatele inimestele, kellel on tuvastatud puuduv või osaline töövõime, kes vajavad pikka ettevalmistust, et nad oleksid valmis liikuma avatud tööturule ning tulenevalt sellest võivad viibida kaitstud töötamise teenusel pikaajaliselt. PKT teenuse eesmärgiks on pakkuda vähenenud töövõimega inimestele jõukohast töö tegemise võimalust kaitstud ja kohandatud keskkonnas, samuti vajadusel tuge suundumisel tööturuteenustele või tööle avatud tööturul. Kaitstud tingimustes töötamisel saavad suuremat tuge vajavad inimesed omandada tööalaseid oskusi nende vajadusi arvestavas keskkonnas ja jõukohases töötempos, seejuures tagatakse neile vajalikus ulatuses juhendamine ja abi.

Teenuse sihtgrupp
PKT teenuse sihtgrupiks on vähenenud töövõimega tööealised isikud, kelle puhul on
täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
- isik on tööealine (alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani. Teenuse I etappi ei
suunata isikuid, kellel on vanaduspensionini jäänud vähem kui kuus kuud;
- isikul on tuvastatud puuduv töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või ta on
tunnistatud osaliselt (80–90%) või täielikult (100%) töövõimetuks riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel;
- isikul on kas raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire, liitpuue, nägemispuue
või on ta läbi elanud peaajutrauma või ajukahjustust tekitava haiguse;
- isik on võimeline tegema eesmärgipärast tööd keskmiselt 10 tundi nädalas I etapi
lõpuks.

PKT teenusel olev isik ei tohi samaaegselt saada:
- töötamise toetamise teenust (Sotsiaalkindlustusametist);
- lühiajalise kaitstud töö teenust (Töötukassast).
- PKT teenuse I ja II etapis olevad kliendid ei tohi samaaegselt töötada töölepingu alusel
või osutada teenust võlaõigusliku lepingu alusel mistahes isikute juures (v.a
teenuseosutajaga sõlmitud vabatahtliku töö leping I etapis ning teenuseosutajaga sõlmitud tööleping II etapis).

Pikaajaline kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks.

- Esimeses, ettevalmistavas etapis toimub erinevate tööde proovimine ja harjutamine, mille raames kujundatakse tööoskusi ja hinnatakse inimese töösuutlikust. Esimene etapp kestab neli kuni kuus kuud ja selle perioodi ajal selgub, kas inimene on võimeline jätkama teenuse teises etapis. Esimese etapi ajal makstakse teenuse saajale stipendiumi (3,84 eurot päev) ning sõidutoetust (0,1 eurot km).

- Teise etapi jätkuperioodi eesmärk on tööoskuste säilitamine ning  jõukohane töötamine kaitstud tingimustes. Teine etapp jaguneb põhiperioodiks ja jätkuperioodiks. Teise etapi raames töötab klient kaitstud tingimustes juhendamise toel teenusepakkuja juures vähemalt 40 tundi kuus ja saab töötasu vähemalt miinimumtunnitasu alusel.

Teise etapi põhiperioodi eesmärk on kujundada kliendil kolme aasta vältel töö tegemise käigus tööharjumus,  arendada tööoskusi ja leida sobilik töö avatud tööturul. Rõhk on tööoskuste intensiivsel arendamisel ning avatud tööturul väljundi leidmisel.

Kui kolme aasta jooksul ei leita avatud tööturul sobivat väljundit, võib inimene soovi ja sobivuse korral jätkata teenuse jätkuperioodis teenusepakkuja juures töötamist.

- Kolmandas etapis asub inimene tööle avatud tööturul. Teenuseosutaja nõustab ja toetab kaitstud töökohast avatud tööturule siirdumisel nii klienti kui ka tema tööandjat ja kolleege vastavalt vajadusele kuni 12 kuud.

Põhja-Eesti Pimedate Ühing pakub järgmisi PKT teenuse ametikohti: keraamik, massöör, majahoidja, koristaja, audiofailide redigeerija, kangastelgedel vaibakuduja, IT-konsultant.

Teenuse taotlemine

Pikaajalise kaitstud töötamise teenusele saamiseks tuleb inimesel või tema seaduslikul esindajal esitada sotsiaalkindlustusametile teenuse taotlus. Taotluse vormi leiab siit (43.35 KB, DOCX).

Taotlust saab esitada:

Pikaajalist kaitstud töö teenust osutatakse projektipõhiselt.